Raad van Bestuur UWV versterkt met vierde bestuurslid

geplaatst op 28 juni 2019

De Raad van Bestuur van UWV wordt versterkt met een vierde bestuurslid. Het verzoek van UWV voor deze uitbreiding is door de minister gehonoreerd. Zo kan UWV vasthouden wat goed gaat, terwijl er tegelijkertijd aandacht en energie is om reeds genomen verbetermaatregelen uit te werken en te verstevigen.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dit vandaag in de begeleidende brief bij de vijf brieven over de uitvoeringsinstanties die hij samen met staatssecretaris Van Ark naar de Tweede kamer stuurt. Het betreft onder meer een signaleringsbrief over de belangrijkste fraudefenomenen, een brief over fraudemaatregelen WW en een brief over onterechte uitkeringen aan gedetineerden. Deze laatste brieven zijn naar aanleiding van incidenten die afgelopen periode rond UWV speelden.

Als het gaat om de aanpak van WW-fraude is inmiddels een groot aantal maatregelen genomen bij handhaving die daadwerkelijk tot resultaat hebben geleid. Ook is een aantal acties in gang gezet om het proces van stopzetten van uitkeringen aan gedetineerden te verbeteren. In 95% van de gevallen verloopt dat proces nu foutloos. Er wordt hard gewerkt om de laatste problemen op te lossen.

Maatschappelijke gevoeligheid

De minister toont in zijn brief veel waardering voor de medewerkers van het UWV, de ingezette maatregelen en alles wat er goed gaat, maar geeft ook aan dat nog verbeteringen nodig zijn. Zo is het belangrijk dat UWV meer aandacht heeft voor signalen uit de eigen organisatie en maatschappelijke gevoeligheden.

RvB-voorzitter Fred Paling: ‘Er komt daarom op ons verzoek tijdelijk (voor twee jaar) een extra RvB-lid dat zich vooral gaat richten op de politieke, maatschappelijk en bestuurlijke risico’s in onze bedrijfsvoering. Want we moeten binnen heel UWV het bewustzijn van dit soort risico’s een impuls geven, zodat we beter bestuurlijke afwegingen kunnen maken en de buitenwereld voor minder verrassingen komt te staan.’

Het vierde bestuurslid zal specifiek de taak krijgen het risicobeleid van UWV te versterken, verbeteracties te begeleiden, de aandacht binnen de organisatie voor gevoelige uitvoeringsproblematiek te versterken en deze informatie te delen met het ministerie.

Paling: ‘Ik ben blij dat we hiervoor een beroep kunnen doen op een extra collega, zodat deze opdracht niet ten koste gaat van al die andere maatregelen en verbeteringen die we het afgelopen jaar hebben ingezet.’

Betere balans tussen controle, handhaving en dienstverlening kost tijd

In de brief benadrukt de minister dat hij het van belang vindt dat UWV echt tijd en ruimte krijgt voor de benodigde verbeteringen.

RvB-voorzitter Fred Paling onderschrijft dat. ‘Wat al deze maatregelen laten zien, is dat we op een structurele en fundamentele manier werken aan een betere balans tussen controle, handhaving en dienstverlening. Nog niet alle maatregelen zijn uitgerold en ingevoerd, verbeteren kost nou eenmaal tijd. Want we doen het zo dat we niet alleen de incidenten aanpakken, maar op een manier zodat de maatregelen ook bijdragen aan een hoger niveau van presteren van onze hele bedrijfsvoering.’

Cultuuronderzoek

De minister staat ook stil bij de bevindingen van het extern cultuuronderzoek dat UWV heeft laten doen. Daaruit komt naar voren dat bij UWV sprake is van een sterk gedeelde positieve en open organisatiecultuur waarin veel bespreekbaar is. Wel zijn verschillende maatregelen nodig om het bestrijden van fraude meer te integreren in de organisatie en in het werk van medewerkers, en om de aanspreekcultuur binnen UWV te verbeteren.

De Raad van Bestuur heeft toegezegd de aanbevelingen van de onderzoekers op te volgen en mee te nemen in het programma Vertrouwen in Vakmanschap dat in 2018 is gestart. Dit programma, waarmee UWV investeert in de kennis en kunde van medewerkers en managers, wordt geïntensiveerd.

Lees alle brieven op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten