UWV publiceert nieuwe kwartaalrapportages banenafspraak

geplaatst op 27 oktober 2017

Uit de regionale kwartaalrapportages banenafspraak van UWV blijkt dat werkgevers tot en met het tweede kwartaal van dit jaar 19.947 extra banen via een regulier dienstverband en 9.309 extra banen via een uitzendcontract of detachering hebben gerealiseerd ten opzichte van de nulmeting eind 2012. Werkgevers staan voor de doelstelling om eind 2017 33.000 extra banen te creëren voor mensen die onder de banenafspraak vallen.

Wat opvalt is dat het aantal reguliere banen bij de overheid in het tweede kwartaal voor het eerst hoger is dan bij de nulmeting. Verder blijkt uit de rapportages dat er eind juni 2017 204.490 mensen met een geldige grondslag in het doelgroepregister stonden. Dat is een afname van 43.249 personen ten opzichte van de nulmeting. De daling kan, gelijk aan de vorige kwartalen, vooral worden verklaard door de herindeling van de Wajong. UWV bekijkt in de periode 2015-2017 voor alle mensen in de oude Wajong en Wajong 2010 of zij beschikken over arbeidsvermogen. Voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, beëindigt UWV de registratie in het doelgroepregister. Vanwege de afronding van het herindelingsproces is de uitstroom uit het doelgroepregister in het tweede kwartaal duidelijk verminderd. 

Inzicht in ontwikkeling banenafspraak

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal drie rapportages:

  • De regionale trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroep zich ontwikkelt en hoeveel banen er in de definitie van de banenafspraak in de regio’s gerealiseerd zijn. 
  • De factsheet banenafspraak is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage banenafspraak en zoomt vooral in op (het verloop van) het aantal werkzame personen. 
  • De publicatie transparantie van klantprofielen geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal mensen behorende tot de doelgroep van de banenafspraak dat door UWV en gemeenten (anoniem) voor het voetlicht wordt gebracht. 

De regionale kwartaalrapportages zijn niet geschikt als officiële meting van de realisatie van de banenafspraak, omdat deze meting jaarlijks plaatsvindt. Bovendien worden de banen via een uitzendcontract of detachering in de kwartaalrapportages niet uitgesplitst naar overheid en markt. Aan het eind van het parlementaire jaar is de Tweede Kamer door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door middel van de 2-meting geïnformeerd over de officiële stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de banenafspraak.

Nieuwe rapportage beschut werk

UWV blijft kijken naar mogelijkheden om arbeidsmarktregio’s te informeren over de voortgang van het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Om die reden publiceert UWV met ingang van dit kwartaal een vierde rapportage op het niveau van de arbeidsmarktregio: de rapportage beschut werk. Tot de doelgroep beschut werk behoren mensen die zoveel (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt. 

Tot en met september 2017 verrichtte UWV 2.462 beoordelingen beschut werk. Daarvan leidde 68% tot een positief advies indicatie beschut werk. In de rapportage kijkt UWV ook naar het aantal mensen dat na een positief advies daadwerkelijk aan het werk ging: van de 798 beoordelingen tot en met maart 2017 die resulteerden in een positief advies, leidde 63% tot een dienstverband op 30 juni 2017.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden (pdf, 103 kB) over de regionale rapportages. 

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten