U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

Enquête Inspectie SZW over dienstverlening UWV: meeste WW’ers zijn zelfredzaam

geplaatst op 16 september 2016

De Inspectie SZW heeft van maart tot en met mei 2015 een enquête uitgevoerd onder 1.800 uitkeringsgerechtigden over de ervaringen met de UWV-dienstverlening.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Asscher op 12 september dat hij positief is over het feit dat nagenoeg alle mensen die hebben deelgenomen aan het onderzoek actief zoeken naar betaald werk en dat een groot deel van de werkzoekenden daarbij frequent gebruikmaakt van de vacaturesite werk.nl van UWV. De respondenten met een WW-uitkering zijn positief over specifieke elementen in de dienstverlening, zoals de tijdigheid van de uitkeringsverstrekking, de informatievoorziening over de uitkering en het zoeken van werk. 

Uit de enquête blijkt dat een overgrote meerderheid van de respondenten - met een lopende uitkering - bereid is om een baan te accepteren waarvoor men niet is opgeleid of waarvoor een opleiding moet worden gevolgd of die onder het eigen niveau ligt. Veel respondenten zijn ook bereid om werk te accepteren met een lager salaris dan men gewend is. Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in juli 2015 is inkomstenverrekening ingevoerd in de WW waardoor werkhervatting tegen een lager salaris lonend is.

Aandachtspunten

De minister noemt ook een aantal aandachtspunten. De ondersteuning aan WW’ers vindt grotendeels digitaal plaats, namelijk via werk.nl en de digitale Werkmap. De meeste respondenten vinden dat zij zelfredzaam zijn en geven aan goed uit de voeten te kunnen met de ondersteuning. Over deze ondersteuning zijn zij dan ook tevreden. Tegelijk geeft een deel van de WW’ers aan behoefte te hebben aan meer (persoonlijke) dienstverlening. Bovendien heeft 60 procent van de mensen die langer dan 2 jaar in de WW zit het afgelopen jaar geen persoonlijk gesprek met UWV gehad. 

Minister Asscher vindt dit een belangrijk signaal dat aansluit bij een eerdere evaluatie waarin gewezen wordt op het feit dat er door de digitalisering minder ruimte is voor maatwerk. Hij schrijft in de brief aan de Tweede Kamer dat hij inmiddels met UWV belangrijke stappen heeft gezet die aansluiten op de bevindingen: ‘Eerder dit jaar heb ik besloten de middelen voor WW-dienstverlening structureel te verhogen naar 160 miljoen euro. UWV zal aan de hand van een individueel profileringsinstrument - de Werkverkenner - meer persoonlijke en intensievere dienstverlening bieden. (…) Dit geeft de mogelijkheid om gerichte dienstverlening in te zetten die varieert in intensiteit en is aangepast aan de persoonlijke behoeften en mogelijkheden voor deze werkzoekenden. Specifiek voor de groep die ouder is dan 50 jaar neem ik daarnaast maatregelen in het een speciaal actieplan voor 50-plussers.’

Over het onderzoek

De Inspectie SZW heeft het onderzoek over de WW-dienstverlening uitgevoerd onder een willekeurige groep WW’ers die op 1 december 2014 minimaal 2 maanden een uitkering ontving. Van de 4.000 WW’ers die zijn benaderd, hebben 1.800 mensen de vragenlijst ingevuld. Van deze mensen had bijna een kwart op het moment dat ze de vragen invulden geen WW-uitkering meer. Een meerderheid (63 procent) van de respondenten geeft UWV qua dienstverlening een voldoende. Vaak is dit een 6 of een 7. Het gemiddelde rapportcijfer is een 5,8. 

Op de site van Inspectie SZW staan de uitkomsten van de klantenenquête.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten