Realisatie UWV Informatieplan

De afgelopen jaren hebben we de basis van onze informatievoorziening op orde gebracht. Preventief onderhoud is nu structureel onderdeel van een reguliere cyclus voor groot onderhoud. De aandacht voor continuïteit, stabiliteit, informatiebeveiliging en privacy blijft de komende jaren onverminderd hoog. We kiezen er vanwege de druk op onze verandercapaciteit voor om trajecten in deze categorie uitsluitend nog te starten als we binnen twee jaar problemen verwachten in de continuïteit. We blijven werken aan het in stand houden en waar mogelijk vergroten van de betrouwbaarheid van onze digitale dienstverlening. Onze dienstverlening naar onze klanten wordt steeds meer afhankelijk van goedwerkende en betrouwbare ICT. In de afgelopen jaren zijn onder hoge tijdsdruk nieuwe regelingen en functionaliteiten toegevoegd waarmee systemen soms fors groter en vele malen complexer zijn geworden dan in de oorspronkelijke opzet. Om de continuïteit ook in de toekomst te kunnen garanderen en om gehoor te kunnen blijven geven aan de vraag om aanpassingen vanuit wet- en regelgeving en op onze bedrijfsprocessen moeten we nu ingrijpen. De oplossing hiervoor ligt niet meer altijd in het aanpassen van bestaande systemen, maar vaak in vervanging van systemen in zijn geheel.

Het laten voldoen van onze ICT-systemen aan strenge beveiliging en privacy vereisten en de verplichting om hier steeds meer over te verantwoorden (aantoonbaar in control) vraagt veel van ons. Er moet veel gebeuren en niet alles kan tegelijkertijd. We maken daarom keuzes over de volgorde waarin we veranderingen oppakken. Hiermee kunnen we goede en veilige dienstverlening blijven bieden. De grootste bedreigingen pakken we als eerste aan. Minder risicovolle of impactvolle gebreken worden daarna verholpen.

UWV wil de komende jaren meer energie steken in de volgende stap van zijn meerjarenplanning, namelijk: de noodzakelijke trajecten die het ICT-landschap fundamenteel vereenvoudigen en vernieuwen. De uitdaging hierbij is om de vernieuwing van de informatievoorziening gelijk op te laten gaan met innovatie en het in stand houden van onze dienstverlening aan honderdduizenden klanten door duizenden UWV-medewerkers. UWV zoekt naar manieren om hier voldoende ruimte voor te creëren zonder dat dit ten koste gaat van realisatie van de andere doelstellingen. Nieuwe wetgeving, gecombineerd met doelbewust gekozen vereenvoudiging van regelgeving, kan bijvoorbeeld ook kansen bieden voor vernieuwing van de informatievoorziening. UWV bespreekt met het ministerie van SZW de mogelijkheden voor innovatieve samenwerking tussen beleid en uitvoering.

Om ook in de toekomst stabiele en betrouwbare dienstverlening te kunnen bieden is nieuwe en minder complexe ICT nodig. We werken gelijktijdig aan vernieuwing van onze belangrijkste uitkeringssystemen, vervanging van onze datawarehouses en migratie naar een nieuw datacenter, waarmee we marktconforme veranderbaarheid realiseren. UWV is gestart met de vereenvoudiging en vernieuwing van de kernapplicaties die we gebruiken bij sociaal-medische beoordelingen en bij het begeleiden naar werk. Om de complexiteit zo klein mogelijk te houden werkt UWV hierbij in kleine stapjes en maakt UWV zoveel als mogelijk gebruik van gemeenschappelijke en generieke voorzieningen. Een gemeenschappelijke voorziening is een voor geheel UWV beschikbaar gestelde voorziening, die op één plaats wordt ingericht en meervoudig wordt gebruikt. Een generieke voorziening is een voorziening waarbij de onderliggende ‘technologie’ hetzelfde is, maar wordt toegepast zoals passend bij de specifieke behoefte van de bedrijfsonderdelen.

Er moet veel gebeuren en niet alles kan tegelijkertijd. We herijken onze keuzes ten aanzien van de volgorde waarin we vernieuwingen realiseren continu op basis van de actuele ontwikkelingen. Bij het bepalen van de volgorde van de vernieuwingen redeneren we vanuit de toekomst naar het heden: wanneer is de uiterste houdbaarheidsdatum van een applicatie en hoe lang zal het duren om deze te vervangen, wat is de vervangingsstrategie (bijvoorbeeld eerst vereenvoudigen) en wanneer moeten wij uiterlijk starten met de vernieuwingsactiviteiten? Ook wegen we steeds meer mee in hoeverre een vernieuwing bijdraagt aan betere dienstverlening aan onze klanten en onze medewerkers.

Bij de vervanging en modernisering van zijn informatievoorziening sluit UWV aan bij (Rijks)brede voorzieningen en reeds beproefde en bewezen ontwikkelingen en technologieën in de markt. Daarbij willen we voorzichtig experimenteren met innovatieve technologie. Deze dienen te allen tijde bij te dragen aan het bereiken van de organisatiedoelen. UWV houdt hierbij de informatiebeveiliging scherp in het oog. Door te onderzoeken welke ontwikkelingen en technologieën onze dienstverlening of bedrijfsprocessen kunnen verbeteren, blijft UWV in staat om ook in de toekomst vlot in te spelen op veranderende omstandigheden.

Lees het UWV Informatieplan 2021-2025 (pdf, 3 MB).