Tussen 2012 en 2017 kon UWV vanwege kabinetsbezuinigingen vrijwel alleen online dienstverlening aanbieden. Doordat er weinig mogelijkheden waren voor persoonlijk contact met medewerkers van UWV, werd de hulp door veel werkzoekenden als onpersoonlijk en ineffectief ervaren. Sinds eind 2017 is dit veranderd en kunnen werkzoekenden naast online dienstverlening ook weer persoonlijke begeleiding ontvangen bij hun zoektocht naar werk. Het gaat dan om begeleiding in de vorm van een persoonlijk gesprek met een adviseur van UWV, het volgen van workshops of gerichte training of scholing, bijvoorbeeld voor een baan in een sector waar veel vacatures zijn. Thissen: ‘Ik geloof dat het persoonlijk helpen van mensen van meerwaarde is. Het gaat dan niet altijd om de kortste weg naar de arbeidsmarkt, maar de slimste weg. Als mensen na een jarenlange loopbaan werkloos worden, en niet meer de vaardigheden hebben waar de arbeidsmarkt om vraagt, dan mag iemand investeren in zichzelf.’

Effecten

De persoonlijke dienstverlening heeft tot doel om de kansen van WW-ers op de arbeidsmarkt te verbeteren en de uitstroom naar werk te bevorderen. Om na te gaan of deze doelen worden bereikt is een meerjarig onderzoek gestart dat in drie delen wordt opgeleverd. Inmiddels zijn de eerste twee onderzoeken gereed. Uit de evaluatie blijkt dat werkzoekenden de persoonlijke aanpak erg waarderen: de klanttevredenheid neemt toe en er is een positief effect op kennis, houding en gedrag bij het zoeken naar werk. Bovendien verhoogt de inzet van persoonlijke dienstverlening de kans op werk en vermindert het beroep op de WW twaalf maanden na instroom met 2 procentpunt. Dit betekent dat van de 100 werkzoekenden er gemiddeld 2 extra aan het werk komen en er ook 2 extra uit de WW stromen. Anders gezegd: als WW-ers alleen online dienstverlening zouden krijgen, dan zou 63% van hen na 12 maanden weer een baan hebben. De persoonlijke dienstverlening zorgt ervoor dat dit percentage naar 65% gaat. Het zorgt daarmee voor een extra zetje dat een deel van de werkzoekenden nodig heeft.

Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de uitkomsten van andere (internationale) studies naar de effecten van dienstverlening aan werkloze werkzoekenden. Thissen: ‘De verhoogde kansen op het vinden van een baan door onze dienstverlening is positief, maar wil ik nog wel hoger krijgen. Daarom willen we de dienstverlening verder ontwikkelen en nog meer verfijnen.’

Nuttige inzichten

De effectmeting biedt voor UWV nuttige inzichten om werkzoekenden in de toekomst nog gerichter naar werk te begeleiden. Mede op basis van het eindrapport in 2022, waarin ook langere termijn effecten worden meegenomen, kan worden gekeken wat de best werkende interventies zijn.