‘Wat hebben jullie als arbeidsmarktprofessionals nodig om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aan te sluiten?’ Het antwoord op deze vraag van het ministerie van SZW aan de arbeidsmarktregio’s was helder: gebruiksvriendelijke en toegankelijke arbeidsmarktinformatie met duiding. Aan UWV werd gevraagd deze wens verder uit te werken. Daarop volgde een eerste opzet. Mark Timmer, plv. afdelingshoofd Participatie en Arbeidsmarktregio’s bij SZW: ‘De opzet zag er prima uit. We hebben samen met VNG geld beschikbaar gesteld met daaraan gekoppeld de voorwaarde dat bij de ontwikkeling de partners in de arbeidsmarktregio’s nauw betrokken zouden worden. UWV heeft dat goed opgepakt met een prachtig resultaat.’

Eind vorige maand werd het arbeidsmarktportaal gelanceerd. Een uitgelezen moment, zegt Carsten Herstel, directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij het ministerie van SZW. ‘Met alle onzekerheid als gevolg van de coronacrisis is het nog belangrijker geworden om te beschikken over betrouwbare en complete informatie over de arbeidsmarkt. Juist door de samenwerking met de partners in de regio is het portaal rijk aan content en handzaam in het gebruik.’ En, vervolgt hij, de crisis heeft de samenwerking tussen de partners in de arbeidsmarktregio’s versterkt. ‘De verschillende partijen in de regio’s zijn naar elkaar toe gegroeid. Dat zie je terug in bijvoorbeeld de regionale mobiliteitsteams die in deze periode ontschotte dienstverlening op maat leveren aan werkzoekenden die een extra steun in de rug nodig hebben. Daar sluit het portaal perfect op aan.’

Inmiddels wordt gekeken hoe het portaal verder kan worden uitgebreid. Timmer: ‘Een mogelijkheid is de beroepsinformatie te verrijken met de daarvoor benodigde competenties. Welke vaardigheden zijn nodig voor welke beroepen? En welke scholing is daar eventueel voor nodig?’ Uiteindelijk is het doel om zoveel mogelijk mensen van werk(loosheid) naar werk te begeleiden. ‘Dat lukt alleen als sociale partners, UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen en SBB in de arbeidsmarktregio’s intensief met elkaar samenwerken op basis van gedeelde informatie en gezamenlijke dienstverlening,’ zegt Herstel. ‘Het portaal vervult daarin een belangrijke rol. Het is weer een stap dichterbij onze wens dat iedere werkzoekende daar terecht kan voor op maat gesneden dienstverlening op weg naar werk.’