Rapporten van afgerond subsidieonderzoek

Na afronding van een gehonoreerd subsidieproject is het eindrapport vrij toegankelijk. Eindrapporten van afgerond subsidieonderzoek vindt u via www.uwv.nl/kennis.