Zoek het breed! Effectevaluatie ABZ

Publicatiedatum: 23 dec 2019

Het rapport brengt de effecten van Activeren Breder Zoekgedrag (ABZ) op het zoek- en sollicitatiegedrag, de arbeidsparticipatie en het uitkeringsvolume WW in kaart.

Vanaf 1 juli 2015 moet overeenkomstig het Besluit passende arbeid na zes maanden WW alle maatschappelijk geaccepteerde arbeid als passend worden beschouwd. Met het project Activeren Breder Zoekgedrag heeft UWV invulling gegeven aan dit besluit. Doel van het project was de uitstroom naar werk te bevorderen. Daartoe werden klanten in de zevende maand werkloosheid uitgenodigd voor een, specifiek op ABZ gericht, evaluatiegesprek. Voor het voeren van deze gesprekken heeft het ministerie van SZW - in eerste instantie voor de duur van 2,5 jaar - € 10 miljoen op jaarbasis beschikbaar gesteld op voorwaarde dat een effectevaluatie zou worden uitgevoerd. Het voorliggende rapport bevat de resultaten van deze effectevaluatie.

De effectevaluatie heeft betrekking op de inzet van ABZ in de periode april 2015 - april 2017. De doelgroep van ABZ en daarmee van de effectevaluatie betrof indertijd WW-gerechtigden jonger dan vijftig jaar, die minimaal zes maanden werkloos waren en minimaal tien maanden recht hadden op een WW-uitkering. Daarnaast moest de kans op werk groter worden als werkzoekenden het zoekgedrag verbreden naar vacatures op een ander niveau, in een andere beroepsrichting of met een grotere reisafstand. Om de effectevaluatie mogelijk te maken is een random control trial uitgevoerd, waarbij 10% van de betreffende WW-gerechtigden niet voor ABZ in aanmerking kwam.

Belangrijkste bevindingen

  • ABZ is gericht ingezet voor mensen die gemiddeld genomen iets minder breed naar werk zoeken en solliciteren. Die inzet blijkt vervolgens hun zoek- en sollicitatiegedrag inderdaad te verbreden. De effecten zijn bescheiden, maar houden wel langere tijd aan.
  • Ook op de arbeidsparticipatie heeft ABZ een positief effect. Het effect is echter beperkt, zowel in omvang als in tijd. In het eerste half jaar na inzet leidt ABZ tot een verhoging van de arbeidsparticipatie met twee werkdagen per persoon. Na een half jaar neemt het effect van ABZ snel af.
  • Het effect op het uitkeringsbeslag WW is groter en houdt ook langer aan, tot bijna achttien maanden na inzet van ABZ. Dit leidt tot een vermindering van het uitkeringsbeslag met gemiddeld tien uitkeringsdagen per persoon.
  • Door de hiermee gerealiseerde besparing op de uitkeringslasten WW worden de kosten van ABZ binnen elf maanden terugverdiend. Achttien maanden na inzet zijn de baten duidelijk groter dan de kosten. Ook de klanten zijn financieel gezien beter af, zij het uitsluitend in de eerste periode van een half jaar na inzet van ABZ. Hun maandinkomen neemt dan met maximaal € 150 toe.
  • ABZ is niet van invloed op de kwaliteit van de gevonden baan. Evenmin is het van invloed op de tevredenheid over de dienstverlening van UWV. WW-klanten begrijpen waarom ABZ wordt ingezet en geven aan het gesprek en de gemaakte afspraken duidelijk en nuttig te vinden.
Download: Zoek het breed (pdf, 1 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten