Op 1 januari 2017 gaat de Wet verbetering hybride markt WGA in. Met deze wet treedt een drietal wijzingen op in het hybride stelsel van de WGA. Allereerst vindt er een samenvoeging plaats van de verzekeringen WGA voor vaste dienstverbanden (WGA-vast) en WGA voor flexibele dienstverbanden (WGA-flex). Ten tweede mogen nieuwe eigenrisicodragers vanaf 1 januari 2017 zowel lopende WGA-flex als WGA-vast uitkeringen achterlaten bij het aangaan van het eigenrisicodragerschap. Tot slot gaat voor werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap terugkeren bij UWV een nieuwe terugkeerpremie gelden. Voor deze werkgevers wordt bij de premieberekening voor de publieke WGA ook rekening gehouden met WGA-uitkeringen uit het verleden. Naast de nieuwe wet treedt er per 1 januari 2017 ook een wijziging op in het rentehobbelvermogen. Deze krijgt namelijk een lastenkant en gaat verder onder de naam staartlastvermogen. Uit het staartlastvermogen worden vanaf 2017 staartlastuitkeringen voor de WGA gefinancierd. De baten bestaan voornamelijk uit premiebaten als gevolg van de hogere terugkeerpremie die voor teruggekeerde werkgevers gaat gelden.

Het gemiddelde premiepercentage stijgt licht van 0,71% in 2016 naar 0,74% in 2017. Dit komt doordat de WGA nog in opbouw is. Van de bij UWV verzekerde werkgevers krijgt 49% te maken met een daling van de WGA-premie, 38% met een stijging en voor 13% blijft de premie gelijk. De Ziektewet-premie blijft vrijwel stabiel: het gemiddelde percentage daalt van 0,36% in 2016 naar 0,35% in 2017. Door de toename van het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet in 2016 en een verwachte verdere toename in 2017 neemt de totale loonsom van bij UWV-verzekerde werkgevers af. Ook de uitkeringslasten nemen door deze toename van het eigenrisicodragerschap af. Deze ontwikkeling resulteert per saldo in een zeer geringe daling van het gemiddelde percentage. Van de bij UWV verzekerde werkgevers zal 85% met een daling en 14% met een stijging van de premie voor de Ziektewet te maken krijgen.

Tot 2017 konden werkgevers eigenrisicodrager worden voor de premiecomponent WGA-vast. Door de samenvoeging van WGA-vast en WGA-flex kunnen werkgevers vanaf 2017 voor de totale WGA eigenrisicodrager worden. Het marktaandeel van eigenrisicodragers is gedaald van 43% van de loonsom in 2015 naar 41% van de loonsom in 2016. Als gevolg van de maatregelen in de hybride markt WGA verwachten we dat het marktaandeel van eigenrisicodragers voor de WGA in 2017 niet verder afneemt maar zal stabiliseren op 41%. Voor de Ziektewet is er juist een toename van het eigenrisicodragerschap. Het marktaandeel van eigenrisicodragers is gestegen van 30% van de loonsom in 2015 naar 35% van de loonsom in 2016. In 2017 verwachten we een verdere stijging van het marktaandeel van eigenrisicodragers voor de Ziektewet naar 40%.