In 2017 is UWV gestart met de doorontwikkeling van de WGA-dienstverlening. Dit moment vormt een belangrijk keerpunt. Daarmee eindigde namelijk een periode waarin voor een deel van de WGA-gerechtigden weinig tot geen dienstverlening werd ingezet. Het uiteindelijke doel van de doorontwikkeling is de dienstverlening aan WGA-gerechtigden toegankelijk te maken voor een grotere groep klanten en te optimaliseren, en daarmee de kans op (gedeeltelijke) werkhervatting van WGA‑gerechtigden te vergroten.

De onderzoekers constateren dat aan de eerste randvoorwaarden voor meer en betere dienstverlening, namelijk het menselijk kapitaal en de financiële middelen, lijkt te zijn voldaan. Ook wist deze midterm review uit dat er veel verschillende activiteiten zijn uitgevoerd, waarmee invulling wordt gegeven aan het verstrekken van meer en betere dienstverlening. Meest in het oog springend zijn het toegenomen aantal gesprekken per klant, de stijging van het aantal ingezette re‑integratietrajecten en de inspanningen op de vakmanschapsontwikkeling en methodisch werken. Belangrijke resultaten van de afgelopen jaren zijn volgens de onderzoekers het ontwikkelde en geïmplementeerde Kader methodisch re‑integreren (KMR), het daarop aangepaste Werkplan en het profiling-instrument dat een afronding nadert. Tevens zijn er in de afgelopen jaren diverse onderzoeken van start gegaan die op termijn moeten bijdragen aan een meer evidencebased en methodische werkwijze in de dienstverlening.

De onderzoekers zijn van mening dat het waardevol is de resultaten van de gepleegde inspanningen te meten. Voor de verdere doorontwikkeling van de dienstverlening bevelen zij dan ook aan om een beeld te verkrijgen van de opbrengsten. In het bijzonder denken zij dat het verstandig is de werkwijze van de professionals op dit moment en hun ervaringen met het Werkplan en het KMR goed in beeld te brengen. Met name het KMR en het nieuwe Werkplan verdienen aandacht, omdat deze zich in de kern van de dienstverlening bevinden: het voeren van gesprekken met klanten en vervolgens het maken van een keuze voor een passend traject.

Op 1 oktober 2019 is in opdracht van het ministerie van SWZ een effectevaluatie van de WGA-dienstverlening van UWV gestart. Tegelijk met deze midterm review is de eerste voorgangsrapportage van de effectevaluatie WGA-dienstverlening verschenen.