Het rapport laat zien hoe ‘professionele buikpijn’ (het gevoel dat er iets niet klopt of dat het zo niet de bedoeling kan zijn) een signaal kan zijn dat er specifiek maatwerk nodig is. Wanneer de professional er dan zelf niet uitkomt, kan hij of zij naar de Maatwerkplaats stappen. Vervolgens helpt de Maatwerkplaats de professional om naar een passende oplossing binnen de bedoeling van de wet te zoeken. Het rapport maakt inzichtelijk dat de Maatwerkplaatsen een methodische aanpak hebben op basis van leidende principes. Zo blijft de indiener van een casus altijd de eigenaar en wordt er samen met alle medewerkers die op de een of andere manier bij het dossier betrokken zijn naar een oplossing gezocht . Zij bekijken het aangekaarte probleem van alle kanten aan de hand van de zogeheten perspectiefcirkel. Een oplossing is pas rechtmatig en rechtvaardig als die een voldoende scoort vanuit juridisch (hoe is de wet bedoeld?), financieel-economisch (wat is de financiële impact op de cliënt en de maatschappij?) en sociaal-maatschappelijk perspectief (wat is de impact op de cliënt en diens omgeving?).

De aanpak van de Maatwerkplaatsen draait niet alleen om het vinden van een oplossing voor een individuele cliënt (fix), maar ook om het vinden van oplossingen wanneer een probleem structureel blijkt te zijn (solve). Vaak gaat dit om langdurige trajecten, bijvoorbeeld in het geval van een wetswijziging. Het rapport gaat daarnaast in op geleerde lessen wat betreft het borgen van het methodische handelen van de Maatwerkplaatsen en de transparantie over en de registratie van de casuïstiek.