Periodiek publiceert UWV een kennisverslag waarin de volumeontwikkelingen van de socialezekerheidswetten die onder de verantwoordelijkheid van UWV vallen worden beschreven en geduid. Dit zijn de belangrijkste bevindingen in deze editie:

  • Het aantal nieuwe WW-uitkeringen ligt sinds medio april 2021 substantieel onder het niveau van het hoogconjunctuurjaar 2019.
  • Het aantal lopende WW-uitkeringen ligt sinds begin juni 2021 onder het niveau van 2019. Inmiddels zijn we onder de 200.000 uitkeringen gedoken en zitten we 14% onder het niveau van 2019. De verwachting is dat het aantal WW uitkeringen in 2022 nauwelijks zal veranderen.
  • In de eerste acht maanden van 2021 steeg de instroom in de WIA met 11,4% vergeleken met dezelfde periode in 2020. De toename is volledig geconcentreerd bij de WGA (15,4%). Bij de IVA zien we een afname met 1,1%.
  • In de eerste acht maanden van 2021 was het aandeel door UWV verstrekte voorschotten in het aantal WGA-toekenningen 38,3% tegen circa 7% in een normaal jaar als 2018. Gecorrigeerd voor de voorschotten is de stijging van de WIA instroom niet 11,4%% maar 7,6%. De toename van de instroom in de WGA is dan 7,7% en bij de IVA zien we dan geen afname van de instroom, maar een toename van 7,3% (zie tabel 1).
  • De helft van de stijging van de WIA-instroom in de eerste acht maanden van 2021 kunnen we niet verklaren. We hebben het vermoeden dat ook deze een gevolg is van de coronacrisis (bijvoorbeeld doordat de coronacrisis de re-integratie van langdurig zieken bemoeilijkte of doordat corona de ernst van de ziekte versterkte), maar het vraagt om nader onderzoek.