Katinka van Brakel, arbeidsmarktadviseur UWV, "Er is veel onderzoek gedaan naar de impact van technologische ontwikkelingen op de werkgelegenheid, met wisselende beelden. Het werkgeversonderzoek geeft inzicht in de verwachtingen en ervaringen van werkgevers zelf. Uit het onderzoek blijkt dat een beperkt aandeel werkgevers verwacht dat banen verdwijnen en dat 3 op de 10 werkgevers verwacht dat er juist nieuwe banen bijkomen door technologische ontwikkelingen. Ook spreken zij de verwachting uit dat functies sterk zullen gaan veranderen. Werkgevers en werknemers moeten daarom goed kijken naar de effecten van technologische ontwikkelingen voor hun werk of organisatie."

30% van de werkgevers verwachten dat er de komende vijf jaar nieuwe banen zullen ontstaan. Grote werkgevers denken vaker (51%) dat technologische ontwikkelingen tot nieuwe banen zullen leiden dan kleine (29%) en middelgrote werkgevers (36%). Ook zijn er verschillen te zien tussen sectoren. Werkgevers in de sector informatie & communicatie verwachten relatief vaak (69%) dat er nieuwe banen zullen bijkomen. Ook werkgevers in het openbaar bestuur (zoals rijksoverheid, provincies en gemeenten) en werkgevers in de industrie denken vaker dan gemiddeld dat er de komende jaren nieuwe banen zullen ontstaan als gevolg van technologische ontwikkelingen.

Naast de werkgevers die nieuwe banen verwachten door technologische ontwikkelingen, verwacht 1 op de 10 werkgevers dat er banen gaan verdwijnen. Van de grote werkgevers heeft 30% deze verwachting. Werkgevers in het openbaar bestuur verwachten vaker dat technologische ontwikkelingen zullen leiden tot banenverlies (29%). Werkgevers in de sectoren onderwijs, gezondheids- & welzijnszorg en de bouwnijverheid verwachten het minst vaak dat de komende jaren door digitalisering, automatisering of robotisering banen zullen verdwijnen.

Drie op de tien werkgevers verwachten daarnaast dat functies sterk zullen veranderen. Dit omdat taken die nu door mensen worden uitgevoerd nu en in de toekomst (deels) worden overgenomen door machines, computers en robots. Hierdoor verdwijnen er taken binnen functies, veranderen taken en worden mogelijk andere vaardigheden gevraagd. Werkgevers in het openbaar bestuur denken vaker (55%) dan werkgevers in andere sectoren dat functies sterk gaan veranderen als gevolg van technologische ontwikkelingen. Ook werkgevers in het onderwijs verwachten vaker dan gemiddeld dat functies de komende vijf jaar door technologische ontwikkelingen sterk zullen veranderen. De digitalisering van het onderwijs, waaronder digitale lesmiddelen en afstandsonderwijs, is versneld door de coronacrisis.

Katinka van Brakel: “De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat het belangrijk is dat werkgevers zich bewust zijn de van de gevolgen van technologische ontwikkelingen op het werk in hun organisatie. Door te investeren in werknemers en deze mee te nemen in de ontwikkelingen, kunnen zij zoveel mogelijk ingezet worden op eventuele nieuwe functies of aan het werk blijven in een functie waar het werk verandert door technologische ontwikkelingen.” Werkgeversservicepunten in de regio kunnen werkgevers ondersteuning bieden met hun vragen over scholing en ontwikkeling van personeel.

“Maar ook voor werknemers is het van belang zicht bewust te zijn van de gevolgen van technologische ontwikkelingen binnen hun functie, de organisatie en de arbeidsmarkt”. Laat Van Brakel verder weten. “Door zich te blijven ontwikkelen kunnen werknemers voorkómen dat hun vaardigheden en kennis in de toekomst onvoldoende aansluiten bij wat op dat moment gevraagd wordt op de arbeidsmarkt. Hiervoor kan iedereen in Nederland STAP-budget aanvragen of naar een leerwerkloket in de buurt gaan.”

Op werk.nl/arbeidsmarktinformatie is meer informatie te vinden over het werkgeversonderzoek. Voor meer informatie over het werkgeversservicepunt of het leerwerkloket kun je terecht op de websites.