Het STAP-budget is bedoeld om mensen (met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt) te helpen bij duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt door middel van scholing. Sinds de start (maart jl.) is er veel interesse voor de regeling. Dat geeft aan dat STAP voorziet in een behoefte die mensen hebben. Tegelijkertijd zitten er ook nog onvolmaaktheden in de regeling. Op aandringen van minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wordt er gekeken naar mogelijkheden om strenger te handhaven op opleidingen die niet voldoen aan de voorwaarden van STAP. Als onderdeel van het ministerie van SZW onderzoekt een Toetsingskamer risicogericht of opleidingen arbeidsmarktgericht en marktconform zijn. Sinds de start in maart zijn ruim 2000 opleidingen uit register geschrapt of in onderzoek.

UWV heeft in overleg met het ministerie van SZW (Toetsingskamer STAP) besloten een gedeelte van de ingediende aanvragen niet toe te kennen. Het betreft aanvragen die niet voldoen aan de voorwaarden van het STAP-budget. De aanbieders van deze opleidingen zijn er eerder, door de Toetsingskamer STAP, op gewezen dat hun aanbod niet voldoet. Hun is gevraagd de opleiding uit het scholingsregister te halen. Deze correctie is helaas niet in alle gevallen op tijd uitgevoerd. We begrijpen dat dit vervelend is voor aanvragers. Daarom wordt hun alsnog de mogelijkheid geboden een andere opleiding te kiezen.

Het gaat om ruim 3300 aanvragen met een totaal subsidiebedrag van ruim 3 miljoen euro. Het betreft opleidingen die niet in aanmerking komen zoals cryptocursussen, dropshipping en diensten die niet als scholing kwalificeren. De Toetsingskamer STAP doet nog onderzoek naar een aantal andere opleiders en opleidingen. Als gevolg daarvan worden ongeveer 1500 aanvragen aangehouden. Deze aanvragers krijgen binnen enkele weken uitsluitsel.

Aangezien nog niet alle aanvragen zijn verwerkt en mensen nog de kans hebben een andere opleiding te kiezen is het nog niet mogelijk om aan te geven hoeveel opleidingen en opleiders er gekozen zijn. Zodra alle aanvragen verwerkt zijn worden de resultaten van de 4e aanvraagperiode gepubliceerd.

Tot nu toe zien we voor deze vierde periode vergelijkbare resultaten als in de eerste drie periodes. Meer dan de helft van de aanvragers heeft, net als in de eerste drie periodes, maximaal een mbo achtergrond. Bijna identiek als in de eerdere periodes geeft 57% van de aanvragers aan dat ze zich willen bijscholen om het huidige werk beter of anders te doen. De andere 43% wil zich laten omscholen om daarmee de mogelijkheid te creëren om ook ander werk te kunnen doen. Het wordt niet bijgehouden of dat omscholing binnen of buiten de sector is. Daardoor kunnen er geen conclusies getrokken worden over mogelijke verschuivingen.

Net als in de eerste drie periodes zijn alle leeftijdscategorieën goed vertegenwoordigd onder de aanvragers. De grootste groep valt in de categorie van 30 tot 40 jaar (29%) en ongeveer 21 procent is ouder dan 50 jaar. Vergelijkbaar met eerdere rondes heeft het merendeel van de aanvragers, 53%, maximaal een mbo opleiding als achtergrond. Van de aanvragers is ongeveer 80% werkend. 45% heeft een vast contract, 19% een tijdelijk contract, 16% geeft aan ZZP’er te zijn. Werkzoekenden zijn goed voor 11% van de aanvragen. In totaal hebben zo’n 155.000 mensen verdeeld over de afgelopen 4 periodes STAP-budget gekregen.