Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat UWV verantwoord en correct omgaat met hun persoonlijke gegevens. Onze medewerkers mogen geen misbruik maken van die vertrouwelijke informatie en positie. Integriteit is een belangrijk onderdeel van ons werk. Daarom is er een UWV Gedragscode; respectvol, open, verantwoordelijk en professioneel zijn daarin de sleutelwoorden.

UWV beschikt over veel data op allerlei gebieden. Die willen we beter benutten om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Hoe we dit data-gedreven werken willen vormgeven, hebben we omschreven in een routekaart voor de periode tot en met 2025. In het Kompas Data Ethiek staan de uitgangspunten die we toepassen bij het gebruik van data en bij de ontwikkeling van algoritmen. We willen voorkomen dat mensen of groepen onbedoeld worden achtergesteld of bevoordeeld. Ons algoritmeregister, een onafhankelijke Commissie Data Ethiek en de UWV Data Academie zorgen ervoor dat we slim en verantwoord met data blijven omgaan.

We vinden het belangrijk dat iedereen met respect wordt behandeld en dat er geen onderscheid wordt gemaakt op culturele, etnische of religieuze achtergrond, op leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, opleidingsniveau of arbeidsbeperking. UWV accepteert discriminatie en ander ongewenst gedrag beslist niet. Intern bespreken we ook uitgebreid hoe we dit kunnen voorkomen. De afspraken hierover staan in de UWV Gedragscode, waaraan alle medewerkers zich moeten houden. We maken het onze cliënten eenvoudig om discriminatie aan te kaarten, zodat we snel actie kunnen ondernemen.

Alleen kunnen we onze doelen niet bereiken. Daarom zoeken we voortdurend de samenwerking met gemeenten, werkgevers, wetenschappers, experts en niet te vergeten onze cliënten. De samenwerking met gemeenten krijgt vorm in de 35 arbeidsmarktregio’s waarin we actief zijn. We werken toe naar een situatie waarin zowel alle werkzoekenden als alle werkgevers bij één publiek loket, het regionale werkcentrum, terechtkunnen voor vragen over werken en een leven lang ontwikkelen. We richten ons op het ondersteunen van elkaars dienstverlening, het benutten van elkaars expertise en het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten.

Om mensen naar werk te begeleiden zijn werkgevers onze onmisbare partners. Voor de 35 arbeidsmarktregio’s richten we Werkgeversservicepunten in. We focussen onze werkgeversdienstverlening vooral op werkzoekenden die extra ondersteuning nodig hebben.

Ons bedrijfsonderdeel UWV Gegevensdiensten verzamelt en beheert de Polisadministratie. Daarin zijn de gegevens verzameld over lonen, uitkeringen en arbeidscontracten van alle verzekerden in Nederland. Dat doen we in nauwe samenwerking met de Belastingdienst. We gebruiken de gegevens zelf, maar stellen die ook beschikbaar aan andere partijen.

Samen met partners uit het werkveld heeft UWV een Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde opgericht. Met de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) hebben we daarnaast het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum opgericht. Dat is ervoor bedoeld om deze discipline te professionaliseren en wetenschappelijk verder te onderbouwen.

Mede dankzij onze cliëntenraden weten wij wat er bij onze cliënten leeft en hoe zij onze dienstverlening ervaren. Als volwaardige gesprekspartner geven zij ons advies. In de districten houden 11 raden zich vooral bezig met de uitvoering, 1 centrale cliëntenraad is gesprekspartner voor de Raad van Bestuur en denkt mee over de koers van UWV. De leden worden voorgedragen door vak- en cliëntenorganisaties.