Premies WAO en WIA

De premies voor WAO en WIA bestaan uit:

  • basispremie WAO/WIA;

  • uniforme premie WAO;

  • gedifferentieerde premie WGA.

De bedragen en percentages voor dit jaar vindt u op Actuele bedragen.

Basispremie WAO/WIA

De basispremie WAO/WIA is voor alle werkgevers gelijk. U betaalt ook een basispremie over de uitkeringen die u aan uw werknemers doorbetaalt.

Gedifferentieerde premie WGA

De gedifferentieerde premie die u betaalt, is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw bedrijf. Hierbij is het belangrijk of u een grote, een middelgrote of een kleine werkgever bent. U krijgt van de Belastingdienst een beslissing over de hoogte van de premie die u moet betalen. Met de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) kunt u een schatting maken van de hoogte van uw premie.
Eigenrisicodragers voor de WGA betalen deze premie niet. Zij kunnen ervoor kiezen om zelf de WGA-uitkeringen te betalen. Ze kunnen er ook voor kiezen een verzekering af te sluiten bij een particuliere verzekeraar.

Opslag of korting

De opslag of korting hangt af van de WAO-lasten in relatie tot het gemiddelde loon. Er zijn wel grenzen gesteld aan de hoogte van de WGA-premie. Kleine werkgevers betalen een sectorale premie en middelgrote werkgevers een gewogen gemiddelde van een individueel berekende premie en een sectoraal bepaalde premie.

Premievrijstelling en premiekorting

Als u een 50-plusser in dienst neemt, hoeft u voor deze werknemer geen basispremie WAO/WIA te betalen. Neemt u een langdurig zieke of gehandicapte werknemer in dienst? Dan kunt u als werkgever misschien korting toepassen op de premies. Lees hierover meer bij Premiekorting.

Wet ketenaansprakelijkheid en G-rekeningen

Als u werk uitbesteedt aan onderaannemers krijgt u te maken met de Wet ketenaansprakelijkheid en met G-rekeningen. U blijft dan namelijk aansprakelijk voor de betaling van loonbelasting en premies van de onderaannemer. Kijk voor meer informatie bij de Belastingdienst.

""