Ik ben ziek en heb geen werkgever (Ziektewet)

Als u zich heeft ziek gemeld bij UWV, sturen wij u binnen 4 weken een brief. Daarin staat of u een Ziektewet-uitkering krijgt.

Mijn Ziektewet-uitkering

Als u zich heeft ziek gemeld, sturen wij u binnen 4 weken een brief. Daarin staat of u een Ziektewet-uitkering krijgt en hoe hoog uw uitkering wordt. Denk eraan dat u tijdens uw Ziektewet-uitkering een aantal plichten heeft. Ook na uw ziekmelding heeft u al plichten. Natuurlijk heeft u ook een aantal rechten.

Wanneer krijg ik mijn Ziektewet-uitkering?

Als u recht heeft op een Ziektewet-uitkering, ontvangt u de eerste uitkering uiterlijk 6 weken na uw ziekmelding.

Loopt uw contract af tijdens uw ziekte? En bent u langer dan 1 jaar ziek? Dan ontvangt u de eerste uitkering uiterlijk 10 weken na uw ziekmelding op uw rekening.

U ontvangt uw uitkering 1 keer per week, op een vaste dag in de week. Wilt u weten of uw uitkering is gestort? Vraag dat dan na bij uw bank.

Kan ik een voorschot krijgen?

Soms kunnen wij niet op tijd een beslissing nemen. Bijvoorbeeld als wij onvoldoende gegevens hebben. Dan kunt u mogelijk een voorschot krijgen. U hoeft hiervoor niets te doen. U krijgt het voorschot automatisch op uw rekening gestort.

Zijn wij volgens u te laat met het nemen van een beslissing? Dan kunt u dit bij ons melden. U kunt ons dan vragen binnen 2 weken alsnog een beslissing te nemen.

Hoelang krijg ik een Ziektewet-uitkering?

Uw Ziektewet-uitkering stopt als u volgens ons uw oude werk weer kunt doen. Of als u na de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling geen recht meer heeft op een Ziektewet-uitkering. U krijgt de Ziektewet-uitkering maximaal 2 jaar (104 weken). Bent u na 1 jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan stopt de Ziektewet-uitkering een maand nadat u een jaar (52 weken) ziek bent geweest.

Heeft u na de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling nog steeds recht op een Ziektewet-uitkering? Dan kunt u later misschien een WIA-uitkering aanvragen. De Ziektewet-uitkering stopt ook als u de AOW-leeftijd bereikt wordt of als u langer dan een maand gedetineerd bent.

Hoe hoog is mijn Ziektewet-uitkering?

De Ziektewet-uitkering is meestal 70% van uw dagloon. In de volgende situaties is uw Ziektewet-uitkering hoger dan 70% van uw dagloon:

 • U wordt vóór of direct na uw zwangerschapsverlof ziek door de zwangerschap of bevalling. Uw uitkering is dan even hoog als uw dagloon.
 • U kunt niet werken, omdat u ziek bent door orgaandonatie. Uw uitkering is dan even hoog als uw dagloon.

Uw totale inkomen per dag met een Ziektewet-uitkering berekent u met de Rekenhulp Ziektewet.

Berekening van uw dagloon

Wij berekenen uw dagloon op basis van het SV-loon dat u verdiende in het jaar vóór u ziek werd (refertejaar). SV betekent sociale verzekeringen. U vindt uw SV-loon terug op uw loonstrookje. Dit is het loon waarover u belastingen en sociale premies heeft betaald. Alle vaste onderdelen van uw loon tellen mee. Bijvoorbeeld: vakantiegeld, eindejaarsuitkering, dertiende maand en ploegentoeslag. Spaarloon, pensioenpremie en onkostenvergoeding tellen níét mee voor het SV-loon.

Dagloon

Om uw dagloon te berekenen, kijken wij naar uw SV-loon van het hele jaar vóór u ziek werd. Dit bedrag delen we door 261, dat is het gemiddelde aantal uitkeringsdagen in 1 jaar. De uitkomst is uw dagloon. Uw Ziektewet-uitkering is 70% daarvan.

Er is een aantal uitzonderingen bij de berekening van uw dagloon:

 • U bent starter of herintreder op de arbeidsmarkt
  Als u korter dan 1 jaar heeft gewerkt, delen wij uw SV-loon niet door 261. Dan delen we door het aantal gewerkte dagen in het jaar dat u bent gestart met werken of heringetreden.
 • U bent een werknemer met een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering
  Bent u een werknemer met WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? Of heeft u een ziekte of handicap die u belemmert bij het werken of bij het vinden van een baan? Dan wordt het dagloon berekend over het SV-loon in het laatste aangiftetijdvak voordat u ziek werd. We delen het SV-loon dan door 20 als u per 4 weken uw loon ontvangt. Of door 21,75 als u per maand loon krijgt. Dit bedrag is uw dagloon.
 • U ontvangt een WW-uitkering
  Als u een WW-uitkering heeft en ziek wordt, dan wordt (na 13 weken ziekte) de Ziektewet-uitkering berekend op basis van uw WW-uitkering. Daar tellen we het vakantiegeld bij op, want de Ziektewet-uitkering is inclusief vakantiegeld. Bij een WW-uitkering wordt het vakantiegeld apart uitbetaald. Daarom is uw Ziektewet-dagloon hoger dan uw WW-dagloon.
 • U bent gedeeltelijk werkloos en ontvangt een WW-uitkering
  Bent u gedeeltelijk werkloos, ontvangt u WW en bent u ziek? Uw werkgever betaalt dan het loon door dat is overeengekomen in het contract met uw werkgever. Voor de overige uren houdt u uw WW-uitkering tijdens de eerste 13 weken van uw ziekte. Daarna kunt u een Ziektewet-uitkering krijgen.
Maximumdagloon

Houd er rekening mee dat de Ziektewet-uitkering aan een maximum is gebonden. Dit komt doordat er een maximumdagloon is, namelijk € 198,28.

Bent u jonger dan 23 jaar en wordt er een dagloon berekend dat lager is dan het geldende minimumloon dat hoort bij uw leeftijd, dan kan het zijn dat uw dagloon wordt verhoogd.

Loonsverhoging en indexering

We houden geen rekening met loonsverhogingen die plaatsvinden nadat uw uitkering is ingegaan. Wel wordt uw dagloon regelmatig (vaak in januari en juli van een jaar) verhoogd als de gemiddelde lonen stijgen (indexering).

Invloed op de hoogte van mijn Ziektewet-uitkering

Als u werkt, kan dit invloed hebben op de hoogte van uw uitkering. Als u (meer) gaat verdienen, gaat uw Ziektewet-uitkering meestal omlaag. Uw totale inkomen gaat wel omhoog. Het is dus gunstig om te gaan werken. De hoogte van uw totale inkomen per dag met een Ziektewet-uitkering kunt u nagaan met de Rekenhulp Ziektewet.

De volgende inkomsten hebben geen invloed op de hoogte van uw uitkering:

 • het inkomen van uw partner;
 • uw vermogen of spaargeld;
 • een erfenis;
 • alimentatie;
 • kinderbijslag;
 • de huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag die u van de Belastingdienst ontvangt;
 • een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk.

Te veel of te weinig Ziektewet-uitkering ontvangen

Heeft u onverwacht te weinig Ziektewet-uitkering ontvangen? Neem dan contact op met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Is het onze fout dat u te weinig uitkering heeft gekregen? Dan maken we het verschil aan u over.

U kunt ook minder uitkering krijgen omdat u zich niet aan de regels heeft gehouden. Als dit zo is, krijgt u van ons hierover eerst een brief.

Heeft u te veel uitkering gekregen? Dan moet u ons terugbetalen. U krijgt van ons een brief waarin het bedrag staat dat u moet betalen. Betaal het hele bedrag in 1 keer binnen 6 weken na de datum van deze brief. Kunt u niet in 1 keer betalen? Dan kunt u een betalingsregeling met ons afspreken. Stuur ons dan een brief en vermeld daarin:

 • hoeveel u per maand kunt terugbetalen;
 • uw burgerservicenummer;
 • uw naam, adres en woonplaats.

Het adres staat in de brief waarin staat dat u een bedrag moet terugbetalen.

Mijn financiën met een Ziektewet-uitkering

Als u een Ziektewet-uitkering krijgt, verandert uw inkomen. Misschien gaat u erop achteruit en kunt u uw inkomen aanvullen. U moet hiervoor zelf een aantal zaken regelen. En een aantal andere zaken regelt UWV voor u.

Toeslag van UWV

Komt u met uw uitkering onder het sociaal minimum dat voor u geldt? Dan kunt u bij ons een toeslag aanvragen.

Zorgverzekering en zorgtoeslag

Als u een Ziektewet-uitkering krijgt, verandert er niets in uw zorgverzekering. De verzekering die u heeft, kunt u gewoon houden. Misschien kunt u hiervoor zorgtoeslag van de Belastingdienst krijgen. Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid voor de kosten van uw zorgverzekering. Krijgt u al zorgtoeslag? Dan kan deze hoger worden als uw inkomen daalt.

Korting op verzekering

U heeft een basiszorgverzekering, en daarnaast mogelijk een aanvullende verzekering. Als werknemer kreeg u misschien een korting hiervoor. Dit heet de collectiviteitskorting. Bij een Ziektewet-uitkering krijgt u deze korting niet. Maar misschien heeft uw gemeente wel een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Vraag hiernaar bij de sociale dienst van uw gemeente.

Pensioenopbouw

Over uw Ziektewet-uitkering bouwt u geen pensioen op. Heeft u een pensioenverzekering via uw (ex-)werkgever? Dan verandert er met uw uitkering waarschijnlijk wel iets in uw pensioenregeling. U kunt uw (ex-)werkgever of uw pensioenverzekeraar vragen hoe dit is geregeld.

Loonheffingskorting

Als u een uitkering of loon krijgt, heeft u recht op loonheffingskorting. Hierdoor betaalt u minder belasting en premies volksverzekeringen. U mag deze korting maar bij 1 werkgever of op 1 uitkering toepassen. Bij uw ziekmelding kunt u aangeven of loonheffingskorting moet worden toegepast. Ook kan het later: telefonisch of via een brief.

Meerdere uitkeringen van UWV

Krijgt u 2 of meer uitkeringen van UWV? Dan moet u zelf opletten op welke uitkering de heffingskorting wordt toegepast. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met ons. Wij kijken dan voor u na of de loonheffingskorting goed wordt toegepast.

Re-integratie tijdens mijn Ziektewet-uitkering

Het is de bedoeling dat u tijdens uw ziekte gaat werken, op het moment dat u dat kunt. Ook als dit betekent dat u ander werk gaat doen dan u eerder deed. Wij ondersteunen u bij uw re-integratie.

Stappenplan bij ziekte

Bent u korter dan 13 weken ziek of bent u geen uitzendkracht? Dan geldt het Stappenplan niet voor u. U heeft dan alleen contact met uw re-integratiebegeleider.

Wordt verwacht dat u langer dan 13 weken ziek bent of bent u een uitzendkracht? Met het Stappenplan kunt u dan precies zien welke stappen er zijn als u ziek bent (Wat moet er gebeuren?). Ook staat hierin wanneer u iets moet doen (Mijn actie) en wanneer UWV en uw werkgever u daarbij helpen (Actie UWV, Werkgever).

Probleemanalyse

Bent u bijna 6 weken ziek? Dan heeft u 1 of meer gesprekken over uw ziekte gehad met een arts, arbeidsdeskundige, medewerker verzuim of een re-integratiebegeleider van UWV.

Met de verzekeringsarts bespreekt u uw lichamelijke of psychische klachten. Hij bekijkt welke activiteiten u wel of niet kunt doen. De arts maakt na dit onderzoek een Probleemanalyse. U krijgt deze uiterlijk in de zesde week nadat u zich heeft ziek gemeld. Hierin staat wat nodig is voor uw re-integratie. Met al deze gegevens bekijkt u met de arts hoe u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt.

Verwacht u dat u helemaal niet meer kunt werken? Ook niet in de toekomst? Dan kan de arts u voorstellen om alvast een WIA-uitkering aan te vragen. U kunt deze aanvraag bij ons indienen als u 13 weken ziek bent en tot u uiterlijk 68 weken ziek bent.

Plan van aanpak

Twee weken nadat de Probleemanalyse is gemaakt, maakt de arbeidsdeskundige, de re-integratiebegeleider of de arts van UWV een Plan van aanpak. Hij kijkt hiervoor naar de Probleemanalyse van de verzekeringsarts.

Natuurlijk houden we bij het maken van het Plan van aanpak rekening met uw wensen en ideeën. Bent u het niet eens met het Plan van aanpak? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Afspraken over uw herstel

In het Plan van aanpak staat wat u precies moet doen om beter te worden. En wat u gaat doen om uw mogelijkheden om te kunnen werken te vergroten.

Afspraken over uw re-integratie en terugkeer naar werk

In het Plan van aanpak staat wat u precies gaat doen om weer aan het werk te gaan. Bijvoorbeeld hoe vaak u moet solliciteren en op welke functies. Het is de bedoeling dat u tijdens uw ziekte probeert zo veel mogelijk te werken. U moet passend werk accepteren als dat beschikbaar is. Bent u uitzendkracht? Dan maken we extra afspraken. Het uitzendbureau waar u het laatst voor gewerkt heeft, kan u bijvoorbeeld helpen met het vinden van werk.

Ondersteuning door UWV

Ook staat in het Plan van aanpak hoe wij u ondersteunen bij uw herstel en re-integratie. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een aanpassing op uw nieuwe werkplek of door u een training of cursus te laten doen. Ook kunt u een re-integratietraject bij een re-integratiebedrijf volgen, als dat nodig is. Wij kunnen u ook helpen als u een eigen bedrijf wilt beginnen.

We maken het voor een werkgever financieel aantrekkelijk om u aan te nemen. UWV sluit ook overeenkomsten met werkgevers en werkgeversorganisaties, waardoor u misschien een baan kunt krijgen.

Andere afspraken

In het Plan van aanpak staan ook de andere afspraken die wij met u maken. Bijvoorbeeld over hoe vaak u contact heeft met uw re-integratiebegeleider.

Wat is passend werk?

Passend werk is werk dat past bij wat u kunt en weet. Wat voor u passend werk is, hangt af van verschillende zaken. Bijvoorbeeld van uw gezondheid, wat voor werk u eerder heeft gedaan, hoelang u ziek bent of uw re-integratie tot dat moment. Wij beoordelen welk werk passend is voor u. Dit kan in de loop van de tijd veranderen.

Krijgt u de kans om passend werk te doen? Dan moet u dat altijd accepteren. Als u weigert om passend werk te doen, krijgt u een lagere uitkering.

Aanvullende afspraken met zieke uitzendkrachten

Werkte u voordat u ziek werd als uitzendkracht? En krijgt u een Ziektewet-uitkering? Dan maken we met u een aantal afspraken over het vinden van werk tijdens uw ziekte. Deze aanvullende afspraken maken we alleen met u als u na 1 januari 2013 ziek bent geworden.

Blijkt in het gesprek met de arbeidsdeskundige of de verzekeringsarts van UWV dat u nog kunt werken? Dan verwijzen zij u naar het uitzendbureau waarvoor u het laatst gewerkt heeft. De arbeidsdeskundige maakt een lijst met functies die u volgens ons kunt doen. Met deze lijst gaat u naar het uitzendbureau. Zij zoeken dan naar een functie die past bij wat u kunt.

Eigen bedrijf starten vanuit een Ziektewet-uitkering

Als u weer aan het werk kunt, denk dan ook aan het starten van een eigen bedrijf. Soms is dit een betere oplossing dan een baan in loondienst. Binnen uw eigen bedrijf kunt u het werk zelf inrichten en afstemmen op uw mogelijkheden. Ook heeft u meer ruimte en vrijheid om uw eigen ideeën uit te werken. Het kan een groot voordeel zijn dat u met een eigen bedrijf uw eigen tijd indeelt. Wij kunnen u ondersteunen bij de start van een eigen bedrijf.

Regelmatig contact met uw re-integratiebegeleider

Tijdens uw Ziektewet-uitkering krijgt u een re-integratiebegeleider. Hij is uw contactpersoon. Uw re-integratiebegeleider houdt in de gaten of het Plan van aanpak goed wordt uitgevoerd.

Vindt u samen dat het Plan van aanpak nog steeds voldoet? Dan werkt u gewoon verder aan de re-integratie zoals u heeft afgesproken. Willen u of uw re-integratiebegeleider iets veranderen? Dan stelt u samen het Plan van aanpak bij.

Tussentijdse evaluaties

Een medewerker van UWV bekijkt samen met u het verloop van uw re-integratie. Deze tussentijdse evaluatie doen we als u een half jaar (26 weken) ziek bent.

Heeft u na de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling nog steeds recht op een Ziektewet-uitkering? Dan evalueren we het Plan van aanpak opnieuw als u een jaar (52 weken) ziek bent en ook als anderhalf jaar (78 weken) ziek bent.

Bent u na bijna 2 jaar nog steeds ziek en vraagt u een WIA-uitkering aan? Dan maakt UWV een verslag van uw re-integratie. U kunt uw eigen oordeel over de re-integratie geven. Hiervoor vult u een apart formulier in als u de WIA-uitkering aanvraagt.

Voorbereiding op WIA

De Ziektewet-uitkering stopt na 2 jaar (104 weken). In de 88e week na uw ziekmelding, dat is na ongeveer 1 jaar en 8 maanden, krijgt u een brief van ons over de WIA-aanvraag. In deze brief staat de datum tot wanneer en hoe u de WIA-uitkering uiterlijk kunt aanvragen. Bewaar deze brief daarom goed.

Doe de aanvraag uiterlijk in de 93e week dat u ziek bent, dat is na ongeveer 1 jaar en 9 maanden. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Uitgangspunt van de WIA is dat u zo veel werkt als u kunt. Bij de beoordeling van uw WIA-aanvraag kijken we naar het re-integratieverslag.

Ik heb een voorziening nodig voor werk

U heeft een ziekte of een handicap, maar u kunt wel werken. Het kan zijn dat u hulp of een hulpmiddel nodig heeft om uw werk goed te doen. Bijvoorbeeld hulp van een doventolk, orthopedische werkschoenen of een aangepaste auto. Voor sommige hulp of hulpmiddelen kunt u bij ons een vergoeding aanvragen. Of u kunt gebruikmaken van een regeling van UWV.

De hulp, hulpmiddelen en regelingen noemen wij ook wel voorzieningen.

Mijn plichten en rechten met een Ziektewet-uitkering

Vanaf het moment dat u een Ziektewet-uitkering krijgt, heeft u een aantal plichten. Dit zijn regels waaraan u zich moet houden. Natuurlijk heeft u ook een aantal rechten.

Mijn plichten met een Ziektewet-uitkering

Denk eraan dat u vanaf het moment dat u een Ziektewet-uitkering krijgt, een aantal plichten heeft. Dat zijn regels waar u zich aan moet houden. UWV kan zo bepalen of u recht heeft op een uitkering, hoe hoog uw uitkering wordt en hoelang u deze krijgt.

UWV controleert uw plichten

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Als u zich niet aan al uw plichten houdt, krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en u kunt een boete krijgen. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, dan moet u dat bedrag terugbetalen.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact op met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92  94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

Geef de juiste informatie over uzelf en uw situatie

Alle informatie die van belang is voor uw recht op een uitkering en de hoogte en duur van uw uitkering moet u aan ons doorgeven. Deze informatie moet aan 3 voorwaarden voldoen:

 • Uw informatie is volledig.
 • Uw informatie is juist.
 • Uw informatie is op tijd: verandert er iets in uw situatie? Meestal moet u dit bij UWV hebben gemeld binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn, soms is de termijn korter. Kijk bij uw plichten hoe snel u een verandering precies moet doorgeven.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft
Wat gebeurt er als ik UWV niet op tijd volledige en juiste informatie geef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt.

 • Geeft u niet de juiste informatie aan ons door?
 • Is uw informatie niet volledig?
 • Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet gemeld bij UWV binnen de termijn die hiervoor geldt?

Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, dan moet u dat bedrag terugbetalen.

Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Laat ons de stukken zien waar wij om vragen

Als wij u vragen om een kopie van officiële stukken, bent u verplicht om die aan ons te geven. Deze stukken zijn voor werknemers in loondienst, bijvoorbeeld:

 • uw loonstroken;
 • uw jaaropgaaf.

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunnen wij bijvoorbeeld vragen om een kopie van:

 • uw aangifte inkomstenbelasting;
 • uw jaarstukken.
Maak gebruik van de formulieren van UWV

Als u een uitkering aanvraagt of een wijziging wil doorgeven, moet u hiervoor het juiste formulier van UWV gebruiken. U vindt een overzicht van alle formulieren op onze website.

Lees altijd de brieven en berichten die u krijgt

Opent u de post niet die u van UWV krijgt? Dan mist u belangrijke informatie die voor u is bedoeld. Als u niet (op tijd) reageert op een brief of bericht van ons waarin wij u iets vragen of mededelen, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Ook post van andere organisaties of personen kan gevolgen hebben voor uw uitkering. Lees daarom al uw brieven en berichten goed.

Wat gebeurt er als ik gevraagde informatie niet geef of geen gebruikmaak van de juiste formulieren?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Als u niet de gevraagde informatie geeft of geen gebruikmaakt van de juiste formulieren, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk geen uitkering. Als u later een uitkering krijgt, dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.

Verblijven of wonen buiten Nederland

Woont of verblijft u buiten Nederland? Dan heeft u meer plichten. De extra regels waar u zich dan aan moet houden vindt u op Internationaal: Rechten en plichten met een Ziektewet-uitkering.

Geef wijzigingen door

Als er iets verandert in uw situatie, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte of duur van uw uitkering. U bent daarom verplicht deze informatie aan ons door te geven.

De meest voorkomende veranderingen die u moet doorgeven, zijn:

Veranderingen in uw werk of inkomen
 • U gaat meer of minder verdienen.
 • U gaat werken of u stopt met werken.
 • U gaat meer of minder werken.
 • U krijgt, naast uw Ziektewet-uitkering, een andere uitkering. Bijvoorbeeld een pensioenuitkering.
 • U krijgt andere inkomsten dan loon. Bijvoorbeeld een aanvulling op uw uitkering of een verandering in uw (pre)pensioen. Of u laat vakantiebonnen uitbetalen.
Veranderingen in uw leefsituatie
 • Uw persoonlijke gegevens veranderen.
 • U gaat bijvoorbeeld verhuizen of u krijgt een nieuw rekeningnummer.
 • U begint met een opleiding of u heeft net een opleiding afgerond.
 • U heeft geen geldige verblijfsstatus (meer).
 • U heeft (tijdelijk) een ander verblijfadres binnen of buiten Nederland.
 • U wordt (tijdelijk) opgenomen in een ziekenhuis, verpleeghuis of inrichting.
 • U wordt gedetineerd.

Deze veranderingen moet u binnen 1 week nadat deze bij u bekend waren of hadden kunnen zijn, bij UWV hebben gemeld.

Verblijf in het buitenland
 • U gaat naar een woon- of verblijfplaats buiten Nederland

Deze verandering moet u uiterlijk 2 weken vóór vertrek doorgeven aan UWV.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact op met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

Hoe geef ik een verandering door?

U geeft uw wijzigingen door aan UWV met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering heeft. Stuur het ingevulde formulier op naar UWV binnen 48 uur nadat de wijziging bij u bekend is, of had kunnen zijn. Het adres is:
UWV
Afdeling Ziektewet
Postbus 57015
1040 CT Amsterdam

U kunt het formulier ook telefonisch aanvragen. Neem dan contact op met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

Heeft u een toeslag van UWV?

Ontvangt u een Ziektewet-uitkering én een toeslag van UWV? Dan zijn er extra wijzigingen die u aan ons moet doorgeven.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft Doorgeven wijzigingen buitenland bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering
Wat gebeurt er als ik een wijziging niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt.

 • Geeft u niet de juiste informatie aan ons door?
 • Is uw informatie niet volledig?
 • Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet gemeld bij UWV binnen de termijn die hiervoor geldt?

Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, dan moet u dat bedrag terugbetalen.
Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Verblijven of wonen buiten Nederland

Woont of verblijft u buiten Nederland? Dan heeft u meer plichten. De extra regels waar u zich dan aan moet houden vindt u op Internationaal: Rechten en plichten met een Ziektewet-uitkering

Geef door dat u beter bent

Bent u weer helemaal beter? Als u een werkgever heeft, meldt u zich weer beter bij hem. Als u geen werkgever heeft of vrijwillig verzekerd bent dan meldt u zich beter via de Betermelder op Mijn UWV.

Hoe geef ik door dat ik beter ben?

Bent u weer beter maar heeft u geen werk (meer)? Of bent u vrijwillig verzekerd? Dan moet u zelf binnen 48 uur aan ons doorgeven dat u weer kunt werken. U doet dit met de Betermelder via Mijn UWV.

Beter melden bij UWV

Bent u uitzendkracht? Dan kan uw arbeidscontract beëindigd zijn toen u ziek werd. Weet u dit niet zeker? Vraag uw uitzendkantoor dan hoe het zit met uw contract. Is het inderdaad beëindigd? Geef dan binnen 48 uur aan ons door als u weer kunt werken.

Als u een werkgever heeft, bent u verplicht om het aan uw werkgever door te geven dat u beter bent. Uw werkgever moet dit dan binnen 48 uur aan ons doorgeven.

Wat gebeurt er als ik niet doorgeef dat ik beter ben?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Als u niet meewerkt aan uw re-integratie, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt (tijdelijk) minder uitkering.

Geef altijd uw verblijfadres door

U moet iedere verandering van uw verblijfadres binnen 48 uur aan ons doorgeven. Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat.
Gaat u naar het buitenland? Dan moet u dat uiterlijk 2 weken vóór uw vertrek aan ons doorgeven.

Re-integratie

Heeft u met ons afspraken over uw re-integratieactiviteiten of volgt u een re-integratietraject? Overleg uw plannen om ergens anders te verblijven dan met uw arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider. Uw plannen mogen uw re-integratie niet in de weg staan.

Vakantie en sollicitatieplicht

Heeft u sollicitatieplicht? Overleg uw vakantieplannen dan met uw adviseur werk of uw re-integratiebegeleider. Wij kunnen u maximaal 4 weken per jaar vrijstellen van uw sollicitatieplicht voor vakantie.
Veranderen uw plannen? Gaat u bijvoorbeeld later weg dan u had afgesproken? Geef dit dan ook aan ons door.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft
Wat gebeurt er als ik mijn verblijfadres niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Als u niet doorgeeft dat uw verblijfadres verandert, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, dan moet u dat bedrag terugbetalen.

Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Hoe geef ik mijn nieuwe verblijfadres door?

U kunt uw verblijfadres doorgeven met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering heeft. Stuur het ingevulde formulier op naar UWV binnen 48 uur nadat de wijziging bij u bekend is, of had kunnen zijn. Het adres is:

UWV
Afdeling Ziektewet
Postbus 57015
1040 CT Amsterdam

U kunt het formulier ook telefonisch aanvragen. Neem hiervoor contact op met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

Verblijven of wonen buiten Nederland

Woont of verblijft u buiten Nederland? Dan heeft u meer plichten. De extra regels waar u zich dan aan moet houden vindt u op Internationaal: Rechten en plichten met een Ziektewet-uitkering.

Zorg voor een geldig identiteitsbewijs

Vraagt u een uitkering aan of heeft u een gesprek met de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige? Dan moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien. Dat is ook zo als een van onze medewerkers bij u langskomt.
Neemt u een begeleider mee naar een afspraak bij UWV? Dan vragen wij hem ook naar zijn identiteitsbewijs.

Wat is een geldig identiteitsbewijs?

Bij de aanvraag van een uitkering is uw paspoort of uw identiteitskaart een geldig identiteitsbewijs. Bij een vervolgcontact, bijvoorbeeld een afspraak op een UWV-kantoor, is een rijbewijs voldoende. De regels voor situaties buiten UWV, bijvoorbeeld bij identiteitscontrole door de politie, leest u op Rijksoverheid.

Wat gebeurt als ik geen geldig identiteitsbewijs heb?

Als u geen geldig identiteitsbewijs aan ons laat zien dan kunnen wij uw aanvraag voor een uitkering niet in behandeling nemen. U krijgt dan dus geen uitkering. Heeft u al een uitkering maar heeft u bij afspraken met UWV geen geldig identiteitsbewijs bij u? Dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.

Kom naar afspraken bij UWV

Als u een Ziektewet-uitkering krijgt, kunnen wij u oproepen voor een afspraak met een verzekeringsarts, arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider. U krijgt een brief waarin staat waar, wanneer en bij wie u moet komen. U bent verplicht om te komen op deze afspraak. Ook moet u tijdens de afspraak op alle gestelde vragen antwoord geven.

Afspraak is verplicht

U bent verplicht om naar de afspraak te komen. Heeft u een dringende reden waardoor u niet kunt komen? Neem dan uiterlijk 48 uur vóór de afspraak contact met ons op. Wij beoordelen dan of de reden die u opgeeft, geldig is. U kunt bellen met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

Verblijven of wonen buiten Nederland

Woont of verblijft u buiten Nederland? Dan kunt u een uitnodiging krijgen voor een onderzoek bij een arts in uw land. Voor een afspraak over uw re-integratie kunt u wel opgeroepen worden om naar Nederland te komen. Alle extra plichten vindt u op Rechten en plichten met een Ziektewet-uitkering.

Wat gebeurt er als ik niet op een afspraak kom?

Als u niet op een afspraak komt, en u heeft zich niet met een geldige reden afgemeld, kunnen wij niet vaststellen of u nog ziek bent. U krijgt dan tijdelijk minder uitkering.

Werk mee aan onderzoek

Als u een Ziektewet-uitkering krijgt, moet u meewerken aan onderzoeken door UWV. Dit kan een onderzoek zijn door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van UWV. Maar het kan ook een arts of specialist zijn van buiten UWV. Verblijven of wonen buiten Nederland

Woont of verblijft u buiten Nederland?

Dan heeft u meer plichten. De extra regels waar u zich dan aan moet houden vindt u op Internationaal: Rechten en plichten met een Ziektewet-uitkering.

Wat gebeurt er als ik niet meewerk aan onderzoek?

Als u niet meewerkt aan een onderzoek door UWV, dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering.

Werk aan uw herstel

Tijdens uw ziekte moet u er alles aan doen om zo snel mogelijk weer beter te worden. Volg de adviezen van uw (huis)arts op.

Voorkomen dat u (nog meer) arbeidsongeschikt raakt

Een Ziektewet-uitkering is een tijdelijk inkomen. U bent verplicht om te zorgen dat u weer eigen inkomsten krijgt. Daarom moet u werken aan uw herstel en voorkomen dat u (nog meer) arbeidsongeschikt raakt.

Wat gebeurt er als ik niet meewerk aan mijn herstel?

Als u niet meewerkt aan uw herstel, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering.

Zoek en behoud passend werk

U kunt door uw ziekte niet uw eigen werk doen, maar misschien wel ander werk. Wat voor werk dat is, hangt af van uw gezondheid en van hoelang u ziek bent. De arbeidsdeskundige bespreekt met u wat voor u passend werk is. U moet dit werk altijd accepteren, ook als dat onder uw niveau ligt. Is er geen passend werk beschikbaar, maar bent u daartoe wel in staat? Dan bent u verplicht om passend werk te zoeken. Daarnaast moet u zich inschrijven als werkzoekende. U moet dan proberen passend werk te krijgen. U hoeft niet op zoek te gaan naar passend werk als u met vakantie bent, tot maximaal 4 weken per jaar.

Wat is passend werk?

Passend werk is werk waarvoor u voldoende opleiding en arbeidservaring heeft en dat aansluit bij uw mogelijkheden en uw gezondheidssituatie. Vindt u zulk werk? Dan moet u dat accepteren. Wel houden wij rekening met wat redelijk is.

Wat gebeurt er als ik passend werk niet accepteer?

Als u passend werk (zoals besproken met de arbeidsdeskundige) krijgt aangeboden en u weigert dit, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering.

Wanneer hoef ik (tijdelijk) niet te solliciteren?

In de volgende situaties hoeft u niet te solliciteren:

 • U bent met vakantie en heeft dit gemeld bij UWV. U heeft maximaal 4 weken per jaar vrijstelling als u met vakantie bent.
 • U werkt met medeweten van UWV bij een werkgever op basis van een proefplaatsing. Tijdens een proefplaatsing werkt u tijdelijk met behoud van uw uitkering. Zo kunnen u en de werkgever kijken of de functie bij u past. U hoeft dan niet te solliciteren voor de uren die u bij deze werkgever op proef werkt.
Tijdelijk niet solliciteren

Het kan gebeuren dat u tijdelijk niet kunt solliciteren. Dan moet u aan de re-integratiebegeleider vragen of het goed is dat u tijdelijk niet solliciteert. In een aantal bijzondere situaties mag dat:

 • Er vindt in uw privésfeer plotseling een crisissituatie plaats. U krijgt maximaal 4 weken ontheffing van de sollicitatieplicht.
 • U zorgt voor een zieke of gehandicapte in uw naaste omgeving. Dat heet mantelzorg. Daarbij gaat het om zorg die meer tijd en energie kost dan normale ziekenzorg. U krijgt maximaal een half jaar ontheffing. Deze periode kan verlengd worden met 6 extra maanden. Is er sprake van een heel uitzonderlijke situatie? Dan kan de termijn steeds met 1 maand verlengd worden.

Krijgt u geen toestemming van de re-integratiebegeleider? Dan moet u blijven solliciteren.

Geef door dat u inkomsten uit werk heeft

Heeft u inkomsten? In loondienst of als zelfstandige? Werkt u als vrijwilliger en krijgt u daarvoor een onkostenvergoeding? Gaat u meer of minder verdienen of stopt u juist met werken? Geef dit dan aan ons door: binnen 48 uur nadat dit bij u bekend is, of bekend had kunnen zijn, moet u het bij UWV hebben gemeld.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Hoe geef ik een verandering door?

U geeft uw wijzigingen door aan UWV met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering heeft. Stuur het ingevulde formulier op naar UWV binnen 48 uur nadat de wijziging bij u bekend is, of had kunnen zijn. Het adres is:

UWV
Afdeling Ziektewet
Postbus 57015
1040 CT Amsterdam

U kunt het formulier ook telefonisch aanvragen. Neem hiervoor contact op met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

Verblijven of wonen buiten Nederland

Woont of verblijft u buiten Nederland? Dan heeft u meer plichten. De extra regels waar u zich dan aan moet houden vindt u op Internationaal: Rechten en plichten met een Ziektewet-uitkering.

Heeft u een toeslag van UWV?

Ontvangt u een Ziektewet-uitkering én een toeslag van UWV? Dan zijn er extra wijzigingen die u aan ons moet doorgeven.

Wat gebeurt er als ik niet doorgeef dat ik inkomsten uit werk heb?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Veranderen uw inkomsten uit werk en heeft u dit niet binnen 48 uur gemeld aan UWV? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, dan moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Geef door dat u werkt

Gaat u meer of minder werken? In loondienst of als zelfstandige? Of gaat u meer of minder verdienen of stopt u juist met werken? Geef dit dan aan ons door: binnen 24 uur nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn, moet u het bij UWV hebben gemeld.

Doet u wel eens een klusje voor anderen? Buiten kantooruren of in het weekend. Het maakt niet uit of u het vrijwilligerswerk noemt, of anders. Als u er een (onkosten)vergoeding voor krijgt, dan moeten wij dit weten. U moet dit binnen 24 uur nadat u dit weet (of had kunnen weten) aan ons hebben gemeld, zodat wij kunnen bepalen of dit gevolgen heeft voor uw uitkering.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact op met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

Hoe geef ik een verandering door?

U geeft uw wijzigingen door aan UWV met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering heeft. Stuur het ingevulde formulier op naar UWV binnen 48 uur nadat de wijziging bij u bekend is, of had kunnen zijn. Het adres is:

UWV
Afdeling Ziektewet
Postbus 57015
1040 CT Amsterdam

U kunt het formulier ook telefonisch aanvragen. Neem hiervoor contact op met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

Wat gebeurt er als ik niet doorgeef dat ik vrijwilligerswerk doe?

Als u vrijwilligerswerk doet en u geeft dat niet door, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering.

Werk actief aan uw re-integratie

U moet actief werken aan uw re-integratie. Dat betekent dat u er alles aan moet doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Dit kan het werk zijn wat u eerst deed, maar ook ander werk. Zodra u kunt, moet u weer gaan werken. U heeft hiervoor geen toestemming nodig. Als u weer aan het werk gaat, moet u wel uw inkomsten doorgeven.

Als u langer ziek bent, maakt u afspraken met de arbeidsdeskundige van UWV over uw re-integratie. De afspraken die u samen maakt staan in uw Plan van Aanpak. U moet zich aan deze afspraken houden.

Bent u weer beter?

Als u weer helemaal beter bent, moet u zich binnen 48 uur beter melden.

Wat gebeurt er als ik niet meewerk aan mijn re-integratie?

Als u niet meewerkt aan uw re-integratie, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt (tijdelijk) minder uitkering.

Hoe controleert UWV?

Als u een uitkering krijgt, gaan wij er natuurlijk vanuit dat u ons goed informeert. Maar om te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt, controleert UWV regelmatig. Wij onderzoeken dan bijvoorbeeld of u wel de uitkering krijgt die bij uw situatie past.

Fraude

Denkt u dat iemand in uw omgeving fraudeert? Wat u dan kunt doen leest u op Waar kan ik fraude melden?.

Mijn rechten met een Ziektewet-uitkering

Als u een uitkering van ons krijgt, heeft u rechten. U mag bijvoorbeeld uw gegevens inzien.

Gegevens inzien

Als u een Ziektewet-uitkering krijgt, is het belangrijk dat wij de juiste gegevens hebben over uw loon en arbeidsverleden. Wij gebruiken deze gegevens om de duur en hoogte van uw uitkering te bepalen. U kunt bepaalde gegevens in uw verzekeringsbericht controleren. Kloppen uw gegevens niet? Geef dan daar de juiste gegevens door.
Om het verzekeringsbericht te bekijken, logt u in met DigiD.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft
Kan ik mijn jaaropgave inzien?

Als u een Ziektewet-uitkering heeft, krijgt u ieder jaar voor 1 maart een jaaropgaaf. Heeft u meer dan 1 uitkering? Dan krijgt u voor iedere uitkering een jaaropgaaf. Vanaf 3 maart kunt u de jaaropgaaf bekijken via Mijn UWV. Lukt het u niet om uw jaaropgaaf te bekijken of heeft u de jaaropgaaf op 1 maart nog niet ontvangen? Neem dan contact op met ons.
Krijgt (of kreeg) u uw uitkering via uw werkgever? Dan kunt u de jaaropgaaf niet online inzien. U ontvangt dan een jaaropgaaf van uw werkgever.
Wilt u gegevens inzien die bij ons bekend zijn? Stuur ons dan een brief. Wij nemen dan contact met u op. Als uw gegevens wijzigen kunt u online eenvoudig uw wijzigingen doorgeven.

Iemand meenemen naar een persoonlijk gesprek

Als u een Ziektewet-uitkering heeft kunt u gesprekken hebben met de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige. Als u het prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek. Bijvoorbeeld uw partner, een vriend(in) of iemand van de vakbond waar u lid van bent. Deze persoon kan aantekeningen voor u maken. En u kunt dan samen het gesprek achteraf nabespreken.

Neemt u een begeleider mee? Dan vragen wij hem om een legitimatiebewijs. Wij registreren namelijk zijn burgerservicenummer. Als uw begeleider geen legitimatiebewijs bij zich heeft, mag hij niet bij het gesprek aanwezig zijn.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft

Reiskostenvergoeding

Als u een Ziektewet-uitkering heeft, kunnen wij u uitnodigen voor een gesprek met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Als uw heenreis 15 kilometer of meer is, kunt u een reiskostenvergoeding krijgen. Vraag hiernaar tijdens uw gesprek.

Privacy

U heeft recht op privacy. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens, en geven ze niet zomaar aan anderen. Soms geven we uw gegevens wel door. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst of de Sociale Dienst. Maar dit doen wij alleen als dat mag volgens de wet. Uw medische gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan anderen doorgegeven.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft

Wat zijn mijn plichten?

Denk eraan dat u met een Ziektewet-uitkering een aantal plichten heeft.

Wat zijn mijn plichten?

Handige informatie

Klantenservice

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Klantenservice
Terug naar boven