Ik ben ziek en heb een werkgever

Bent u langere tijd ziek? En kunt u (tijdelijk) uw eigen werk niet doen? Dan bekijkt u samen met uw werkgever en uw arbodienst of bedrijfsarts wat uw mogelijkheden zijn. Kan uw werk worden aangepast? Of kunt u ander werk doen? Daarbij kan het gaan om werk bij uw eigen werkgever, of bij een ander bedrijf.

Stappenplan bij ziekte

Met het Stappenplan kunt u precies zien welke stappen er zijn als u ziek bent (Wat moet er gebeuren?). Ook staat hierin wanneer u iets moet doen (Mijn actie) en wanneer UWV en uw werkgever u daarbij helpen (Actie UWV, Werkgever, Arts).

Probleemanalyse

Bent u bijna 6 weken ziek? Dan heeft u 1 of meer gesprekken gehad met de bedrijfsarts of bij de arbodienst. De arts bekijkt welke activiteiten u wel of niet kunt doen. Hij maakt na dit onderzoek een Probleemanalyse. Hierin staat wat nodig is voor uw re-integratie. Met al deze gegevens bekijkt u met de arts hoe u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt.

Werkt u nog, maar vindt de arts uw werk te zwaar voor u? Dan kijkt hij of u ander werk kunt doen. Dit kan werk bij uw eigen werkgever zijn, of bij een andere werkgever.

U en uw werkgever krijgen de Probleemanalyse uiterlijk in de zesde week nadat u zich heeft ziek gemeld.

Plan van aanpak

Uw werkgever stelt uiterlijk in de achtste week van uw ziekte een Plan van aanpak op. Hierin staat hoe u zo snel en verantwoord mogelijk weer aan het werk kunt. Hij kijkt hiervoor naar de Probleemanalyse van uw bedrijfsarts of de arbodienst.

Wat staat er in het Plan van aanpak?

In het Plan van aanpak staat:

1. Wat wil ik bereiken?

U wilt waarschijnlijk weer gaan werken. Als dat vanwege uw ziekte (tijdelijk) niet kan, kunt u misschien werken in een andere functie bij uw huidige of bij een andere werkgever. Hierover maakt u afspraken in het Plan van aanpak.

2. Hoe ga ik weer (meer) werken?

Samen met uw werkgever of UWV bekijkt u hoe u weer (meer) kunt gaan werken. Afhankelijk van uw gezondheid en situatie is er een aantal mogelijkheden:

 • aanpassen van uw werk of werkplek (bijvoorbeeld: lager werktempo, andere stoel, betere ventilatie);
 • andere arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld: flexibele werktijden, vaker werkoverleg);
 • therapieën (bijvoorbeeld: traumabehandeling, stresstraining);
 • scholing;
 • loopbaanbegeleiding.
Bij de re-integratie kunt u hulp vragen van de arbodienst en re-integratiebureaus. Uw werkgever is verantwoordelijk voor uw re-integratie. Dus wilt u een cursus of opleiding volgen? Bespreek dit dan eerst met uw werkgever.

Casemanager

Om ervoor te zorgen dat iedereen de afspraken nakomt, wijst u met uw werkgever iemand aan die uw re-integratie volgt. Dit is de casemanager. De casemanager kan een medewerker van de arbodienst zijn, maar bijvoorbeeld ook uw leidinggevende of een collega. Zowel u als uw werkgever kunnen bij de casemanager terecht als u vindt dat iets niet volgens afspraak verloopt.

Niet eens met het Plan van aanpak

Bent u het niet eens met het Plan van aanpak en komt u er niet uit met uw casemanager? Dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Dan geeft UWV een onafhankelijk oordeel over de re-integratie.

Voortgangsgesprekken met werkgever

U bespreekt minstens eenmaal in de 6 weken met uw werkgever hoe het gaat met uw re-integratie. Deze gesprekken legt uw werkgever vast in het Plan van aanpak. Zo weet u op tijd of u de doelstellingen haalt. U en uw werkgever brengen ook de bedrijfsarts regelmatig op de hoogte van het verloop van uw re-integratie. Verandert er iets in uw gezondheid of in uw privésituatie? Geef dit dan door aan de arts. Als het nodig is, kan hij u advies geven over de aanpassing van het Plan van aanpak. Of over de medische behandeling.

Eerstejaarsevaluatie

Bent u 1 jaar ziek? Dan bespreekt u met uw werkgever hoe het in het afgelopen jaar is gegaan. Dit is de eerstejaarsevaluatie. U bespreekt samen of u op de goede weg bent om weer aan het werk te komen.

Vindt u samen met uw werkgever dat het Plan van aanpak nog steeds voldoet? Dan werkt u gewoon verder aan de re-integratie zoals u heeft afgesproken. Willen uw werkgever en u iets veranderen in uw Plan van aanpak? Vul dan samen de Bijstelling Plan van aanpak in.

Eindevaluatie en re-integratieverslag

Bent u na 2 jaar nog niet (volledig) aan het werk in uw oude functie? Dan bekijkt u tijdens de eindevaluatie wat u daarna gaat doen. U vult samen met uw werkgever de Eindevaluatie van het Plan van aanpak in. In dit document geeft u aan wat de stand van zaken is van uw re-integratie. Dit document vormt samen met andere documenten, zoals het Plan van aanpak en de Probleemanalyse, het re-integratieverslag. Uit het re-integratieverslag blijkt wat u en uw werkgever hebben gedaan om u aan het werk te helpen. Het re-integratieverslag heeft u nodig als u een WIA-uitkering wilt aanvragen.

Wat kan en moet ik doen aan re-integratie?

U en uw werkgever richten zich in de eerste plaats op terugkeer naar uw eigen werk. Dit doet u samen met de bedrijfsarts of de arts van de arbodienst. Lukt dat niet (meteen)? Dan kunnen zij u en uw werkgever adviseren over de mogelijkheden die u nog wél heeft om te werken.

Passend werk

Krijgt u de kans om passend werk te doen? Dan moet u dat altijd accepteren. Wat passend is, hangt van verschillende zaken af. Zoals van uw gezondheid en van de zwaarte van het werk. Aangepast werk in de sociale werkvoorziening wordt meestal niet als passend werk beschouwd.

Terugkeren naar de oude functie

U probeert eerst of u weer aan het werk kunt in uw eigen functie. U gaat bijvoorbeeld eerst gedeeltelijk werken. Verder kijkt uw werkgever of er mogelijkheden zijn om uw taken te verlichten. Dit kan bijvoorbeeld door taken over te dragen aan collega’s. Ook kan uw werkgever uw werkplek aanpassen of een voorziening regelen.

Een andere functie binnen de eigen organisatie

Als u ook met hulp(middelen) of een aangepaste werkplek uw eigen werk niet kunt doen, kijkt u met uw werkgever naar een andere functie binnen uw bedrijf. Denk aan het ruilen van taken met een collega of aan bij- of omscholing. Uiteraard geldt daarbij dat als het bedrijf groter is, er meer mogelijkheden tot herplaatsing zijn.

Functie creëren

Misschien kan uw werkgever een andere functie creëren. Dit bespreekt u samen. Heeft uw werkgever tijdelijk passend werk voor u? Dan mag u dit niet weigeren. Het werk dat u aangeboden krijgt:

 • moet zo veel mogelijk aansluiten bij uw eerdere baan;
 • moet leiden tot een baan waarmee u binnen uw bedrijf kunt blijven.

Zijn er geen mogelijkheden? Dan is de werkgever verplicht om te kijken naar passend werk bij een ander bedrijf.

Detachering bij een andere werkgever

Bij detachering werkt u bij een andere werkgever, terwijl u bij uw eigen werkgever in dienst blijft. U komt dus niet officieel bij de andere werkgever in dienst. Niet alleen uw werkgever kan voor detacheren kiezen. Als u mogelijkheden voor re-integratie ziet bij een ander bedrijf, kunt u ook zelf uw werkgever vragen om detachering. U mag vaker kiezen voor detacheren als dit helpt bij uw re-integratie.

Met wie krijg ik te maken?

Eerst bespreekt u met uw eigen werkgever of detachering iets voor u is. Samen met uw bedrijfsarts of de arbodienst bekijkt u daarna wat uw mogelijkheden zijn. Krijgt u steun van een re-integratiebedrijf? Dan helpt het bureau mee zoeken naar een goede werkplek voor detachering.

Heeft u of uw werkgever een andere organisatie gevonden waar u gedetacheerd kunt worden? Dan maakt u afspraken met uw eigen werkgever en de andere werkgever waar u gaat werken. Bij dit gesprek mag u een deskundige van bijvoorbeeld uw vakbond uitnodigen.

Hoe vind ik een nieuwe werkgever?

Overwegen u en uw werkgever een detachering? Dan gaat u samen op zoek naar werk bij een ander bedrijf. Uw werkgever kan bij collega-bedrijven informeren of ze passend werk voor u hebben. Of hij schakelt een re-integratiebedrijf in. Zelf zoekt u ook actief naar mogelijkheden voor detachering.

Voordelen voor de werknemer

Detachering heeft een aantal voordelen voor u als werknemer:

 • Detachering zorgt ervoor dat u aan het werk blijft, u komt niet (lang) buiten het arbeidsproces te staan.
 • U blijft in dienst bij uw eigen werkgever. De arbeidsvoorwaarden die u met uw eigen werkgever heeft gemaakt, blijven hetzelfde.
 • U kunt snel aan het werk. U zit niet (lang) zonder werk als uw eigen werkgever geen passend werk heeft.
 • U doet ervaring op bij een andere werkgever.

Voordelen voor de werkgever

Uw werkgever kan een volledige of gedeeltelijke vergoeding krijgen van de andere werkgever waar u gaat re-integreren. Met deze vergoeding vermindert hij de loonkosten die hij u maximaal 2 jaar moet doorbetalen. Het kan ook zijn dat de andere werkgever een opleiding betaalt. Dit bespreekt uw werkgever met de andere werkgever.

Voordelen voor de nieuwe werkgever

Detacheren heeft voor de nieuwe werkgever ook voordelen:

 • Hij loopt geen financieel risico, want u bent niet bij hem in dienst.
 • Komt u na afloop van 2 jaar ziekte officieel bij hem in dienst? Dan kan de nieuwe werkgever na de WIA-beoordeling een no-riskpolis krijgen. Dat betekent dat UWV een Ziektewet-uitkering betaalt als u ziek wordt. De no-riskpolis geldt de eerste 5 jaar dat u bij de nieuwe werkgever in dienst bent.

Eigen bedrijf starten

Soms is het starten van een eigen bedrijf een betere oplossing dan een baan in loondienst. Binnen uw eigen bedrijf kunt u het werk zelf inrichten en afstemmen op uw mogelijkheden. Ook heeft u meer ruimte en vrijheid om uw eigen ideeën uit te werken. Het kan een groot voordeel zijn dat u met een eigen bedrijf uw eigen tijd indeelt. UWV kan u ondersteunen bij de start van een eigen bedrijf.

Als de re-integratie vastloopt: het deskundigenoordeel

Re-integratie is een zaak tussen u en uw werkgever. UWV heeft hier normaal gesproken geen rol in. Maar soms loopt de re-integratie vast. En komt u er niet meer uit met uw werkgever. De vakbond of een andere belangenorganisatie kunt u vragen om advies. Als dat ook niet helpt, dan kunt u UWV vragen om een onafhankelijk deskundigenoordeel over de situatie te geven.

Waarover geeft UWV een oordeel?

Wij geven op verzoek van de werknemer of de werkgever een oordeel over de volgende situaties:

 • Kunt u uw eigen werk doen?
 • Heeft u genoeg gedaan voor uw re-integratie?
 • Is het werk binnen of buiten het bedrijf dat u wilt of moet doen passend voor u?
 • Heeft uw werkgever genoeg gedaan voor uw re-integratie?

Wij kijken naar de geschiedenis en beoordelen wat er is gebeurd. Wij geven dus géén advies over hoe het verder moet.

Waarover geeft UWV géén oordeel?

In de volgende situaties geven wij geen deskundigenoordeel:

 • Als u en uw werkgever het met elkaar eens zijn dat u niet arbeidsongeschikt bent door ziekte.
 • Als het gaat om een situatie die speelt nadat uw dienstverband is afgelopen, tenzij uw werkgever een eigenrisicodrager is.
 • Als u niet wilt meewerken aan het onderzoek naar uw geschiktheid voor uw eigen werk.
 • Als u een Ziektewet-uitkering van UWV heeft. Want op het moment dat wij beoordelen of u recht heeft op een Ziektewet-uitkering, hebben wij bekeken in welke mate u kunt werken. Wij geven dan geen deskundigenoordeel meer over de geschiktheid voor het eigen werk.

Waarom een deskundigenoordeel?

Het doel van ons oordeel is dat u samen met uw werkgever het re-integratietraject weer oppakt. En dat is belangrijk. Want hoe langer u niet werkt, hoe moeilijker het wordt om weer aan de slag te gaan. Het oordeel is niet bindend. Het is dus ook geen formele beslissing. U kunt er geen bezwaarschrift tegen indienen.

Wat heb ik eraan?

Het deskundigenoordeel is een oordeel, géén advies. Het kan u helpen bij uw terugkeer naar werk en het kan u helpen met de volgende punten:

 • Houdt uw werkgever uw loon in? Dan kunt u proberen alsnog uw loon te krijgen door een loonvordering in te stellen bij de rechter. Daarvoor heeft u een deskundigenoordeel nodig.
 • Kunt u wel werken, maar krijgt u van uw werkgever geen kans? Dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen over de re-integratie-inspanningen van uw werkgever.

Deskundigenoordeel aanvragen

Vraag het deskundigenoordeel aan bij UWV met het formulier Aanvraag deskundigenoordeel door werknemer.

Aanvragen deskundigenoordeel door werknemer

U betaalt hiervoor € 100. Uw werkgever kan het deskundigenoordeel aanvragen met het formulier Aanvraag deskundigenoordeel door werkgever:

Aanvragen deskundigenoordeel door werkgever

De uitslag van het deskundigenoordeel krijgt u na 2 tot 4 weken.

Let op: wilt u een deskundigenoordeel aanvragen omdat u wilt weten of u of uw werkgever genoeg heeft gedaan voor uw re-integratie? Dan kunt u het deskundigenoordeel aanvragen totdat u 1,5 jaar ziek bent. U heeft dan nog genoeg tijd om eventueel het Plan van aanpak aan te passen.

Mijn plichten als ik ziek ben met een werkgever

Tijdens uw ziekte heeft u een aantal plichten. Dit geldt ook voor uw werkgever. U maakt deze afspraken samen. Vraag uw werkgever welke regels er gelden als u ziek bent. Waarschijnlijk staan die regels ook in uw contract. Bijvoorbeeld wat u moet doen als het weer beter met u gaat. Of wat u doorgeeft als u op vakantie wilt tijdens uw ziekte.

Ontvangt u naast uw loon ook een uitkering van UWV? Dan blijven de regels voor die uitkering gelden.

Werk aan uw re-integratie

Als u ziek bent staat voorop dat u actief moet meewerken aan uw herstel en zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. Dat kan betekenen dat u tijdelijk ander passend werk doet. U mag uw herstel niet in de weg staan of vertragen. De regels van uw cao en de wet gelden. Of als u geen cao heeft, de regels van uw werkgever. En daarnaast nog de afspraken in het Plan van Aanpak.

Houdt u zich niet aan de regels, dan mag de werkgever u minder loon betalen of zelfs loon inhouden. Bent u het niet eens, vraag dan een deskundigenoordeel aan bij UWV.

Verplichtingen van mijn werkgever bij ziekte

Als u ziek bent, moet uw werkgever zich houden aan het Stappenplan. Hij maakt met u een Plan van aanpak en houdt zich aan de afgesproken termijnen. Hij bewaart alle belangrijke documenten over uw re-integratie in het re-integratieverslag. Vraagt u na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering aan, maar blijkt dat uw werkgever niet voldoende heeft gedaan voor uw re-integratie? Dan kan UWV uw werkgever verplichten om langer uw loon door te betalen. Dit kan voor maximaal 1 jaar. Hij kan u dan niet ontslaan.

Controle door uw werkgever en UWV

Uw werkgever is verantwoordelijk voor de controle, begeleiding en re-integratie. Daarom mag hij controleren of u voldoende doet om weer aan het werk te gaan. Krijgt u ook een uitkering? Dan controleert ook UWV of u zich aan de afspraken en regels houdt.

Controle door werkgever

U en uw werkgever proberen u zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Uw werkgever is verantwoordelijk voor de controle, begeleiding en re-integratie. Dat betekent dat u langs moet komen op het spreekuur van de arbodienst of bedrijfsarts. Of dat u thuis blijft voor controle. Uw werkgever kan u vertellen wat de regels zijn bij uw bedrijf.

Controle door UWV

Uw werkgever controleert hoe het tijdens uw ziekte met u gaat. Maar als u een uitkering ontvangt, krijgt u ook controle door UWV.

Mijn extra plichten en rechten met een Ziektewet-uitkering

Vanaf het moment dat u een Ziektewet-uitkering krijgt, heeft u een aantal plichten. Dit zijn regels waaraan u zich moet houden. Natuurlijk heeft u ook een aantal rechten.

Mijn plichten met een Ziektewet-uitkering

U bent ziek en krijgt een Ziektewet-uitkering. Meestal betalen wij de Ziektewet-uitkering aan uw werkgever. En uw werkgever betaalt gewoon loon aan u. U ontvangt wel een brief van UWV, waarin staat dat uw werkgever voor u een Ziektewet-uitkering krijgt.

Denk eraan dat u vanaf het moment dat u een Ziektewet-uitkering krijgt, een aantal plichten heeft. Dat zijn regels waar u zich aan moet houden. UWV kan zo bepalen of u recht heeft op een uitkering, hoe hoog uw uitkering wordt en hoelang u deze krijgt.

UWV controleert uw plichten

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Houdt u zich niet aan uw plichten? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen.

Geef de juiste informatie over uzelf en uw situatie

Alle informatie die van belang is voor uw recht op een uitkering en de hoogte en duur van uw uitkering moet u aan ons doorgeven. Deze informatie moet aan 3 voorwaarden voldoen:

 • Uw informatie is volledig.
 • Uw informatie is juist.
 • Uw informatie is op tijd: verandert er iets in uw situatie? Meestal moet u dit bij UWV hebben gemeld binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn, soms is de termijn korter. Kijk bij uw plichten hoe snel u een verandering precies moet doorgeven.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft
Wat gebeurt er als ik UWV niet op tijd volledige en juiste informatie geef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt.

 • Geeft u niet de juiste informatie aan ons door?
 • Is uw informatie niet volledig?
 • Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet gemeld bij UWV binnen de termijn die hiervoor geldt?

Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Laat ons de stukken zien waar wij om vragen

Als wij u vragen om een kopie van officiële stukken, bent u verplicht om die aan ons te geven. Deze stukken zijn voor werknemers in loondienst bijvoorbeeld:

 • uw loonstroken; 
 • uw loonbelastingverklaring.

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunnen wij vragen om een kopie van:

 • uw aangifte inkomstenbelasting;
 • uw kasboeken. 
Maak gebruik van de formulieren van UWV

Als u een uitkering aanvraagt of een wijziging wil doorgeven, moet u hiervoor het juiste formulier van UWV gebruiken. U vindt een overzicht van alle formulieren op onze website.

Lees altijd de brieven en berichten die u krijgt

Opent u de post niet die u van UWV krijgt? U mist hierdoor belangrijke informatie die voor u is bedoeld. Als u niet (op tijd) reageert op een brief of bericht van ons waarin wij u iets vragen of mededelen, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Ook post van andere organisaties of personen kan gevolgen hebben voor uw uitkering. Lees daarom al uw brieven en berichten goed.

Wat gebeurt er als ik gevraagde informatie niet geef of geen gebruikmaak van de juiste formulieren?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Als u niet de gevraagde informatie geeft of geen gebruikmaakt van de juiste formulieren, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk geen uitkering. Als u later een uitkering krijgt, dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.

Verblijven of wonen buiten Nederland

Gaat u wonen buiten Nederland of gaat u langere tijd buiten Nederland doorbrengen? Dan heeft u meer plichten. De extra regels waar u zich dan aan moet houden vindt u op Rechten en plichten bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Geef wijzigingen door

Als er iets verandert in uw situatie, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte of duur van uw uitkering. U bent daarom verplicht deze informatie aan ons door te geven.

De meest voorkomende veranderingen die u moet doorgeven, zijn:

Veranderingen in uw werk of inkomen
 • U gaat meer of minder verdienen.
 • U stopt met werken.
 • U gaat meer of minder werken.
 • U krijgt, naast uw Ziektewet-uitkering, een andere uitkering. Bijvoorbeeld een pensioenuitkering.
 • U krijgt andere inkomsten dan loon. Bijvoorbeeld een aanvulling op uw uitkering of een verandering in uw (pre)pensioen. Of u laat vakantiebonnen uitbetalen.
Veranderingen vanwege uw gezondheid
 • Uw gezondheid verbetert of gaat achteruit.
 • U wordt tijdelijk opgenomen in een ziekenhuis, verpleeghuis of inrichting.

Deze veranderingen moet u binnen 24 uur nadat deze bij u bekend hadden kunnen zijn, bij UWV hebben gemeld.

Veranderingen in uw leefsituatie
 • Uw persoonlijke gegevens veranderen. U gaat bijvoorbeeld verhuizen of u krijgt een nieuw rekeningnummer.
 • U begint met een opleiding of u heeft net een opleiding afgerond.
 • U heeft geen geldige verblijfsstatus (meer).
 • U krijgt een ander verblijfadres binnen of buiten Nederland.
 • U wordt gedetineerd.

Deze veranderingen moet u binnen 1 week nadat deze bij u bekend waren of hadden kunnen zijn, bij UWV hebben gemeld.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact op met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

Hoe geef ik een verandering door?

U geeft uw wijzigingen door aan UWV met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering heeft. Stuur het formulier naar:

UWV
Afdeling Ziektewet
Postbus 57015
1040 CT Amsterdam

U kunt het formulier ook telefonisch aanvragen. Neem hiervoor contact op met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

Heeft u een toeslag van UWV?

Ontvangt u een Ziektewet-uitkering én een toeslag van UWV? Dan zijn er extra wijzigingen die u aan ons moet doorgeven.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft Doorgeven wijzigingen buitenland bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering
Wat gebeurt er als ik een wijziging niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt.

 • Geeft u niet de juiste informatie aan ons door?
 • Is uw informatie niet volledig?
 • Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet gemeld bij UWV binnen de termijn die hiervoor geldt? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen.

Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Verblijven of wonen buiten Nederland

Gaat u wonen buiten Nederland of gaat u langere tijd buiten Nederland doorbrengen? Dan moet u gebruikmaken van het formulier Wijzigingen doorgeven buitenland bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

De andere extra regels waar u zich aan moet houden vindt u op Plichten en rechten bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Geef door dat u werkt

Gaat u meer of minder werken? In loondienst of als zelfstandige? Of gaat u meer of minder verdienen of stopt u juist met werken? Geef dit dan aan ons door: binnen 24 uur nadat dit bij u bekend had kunnen zijn, moet u het bij UWV hebben gemeld.

Doet u wel eens een klusje voor anderen? Buiten kantooruren of in het weekend. Het maakt niet uit of u het vrijwilligerswerk noemt, of anders. Als u er een (onkosten)vergoeding voor krijgt, dan moeten wij dit weten. U moet dit binnen 24 uur nadat u dit weet (of had kunnen weten) aan ons hebben gemeld, zodat wij kunnen bepalen of dit gevolgen heeft voor uw uitkering.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact op met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

Hoe geef ik een verandering door?

U geeft uw wijzigingen door aan UWV met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering heeft. Uw wijziging moet binnen 24 uur nadat dit bij u bekend had kunnen zijn bij ons zijn gemeld. Stuur het formulier naar:

UWV
Afdeling Ziektewet
Postbus 57015
1040 CT Amsterdam

U kunt het formulier ook telefonisch aanvragen. Neem hiervoor contact op met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

Verblijven of wonen buiten Nederland

Gaat u buiten Nederland wonen of gaat u langere tijd buiten Nederland doorbrengen? Dan moet u gebruik maken van het formulier Wijzigingen doorgeven – Buitenland. De andere extra regels waar u zich aan moet houden vindt u op Rechten en plichten bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Heeft u een toeslag van UWV?

Ontvangt u een Ziektewet-uitkering én een toeslag van UWV? Dan zijn er extra wijzigingen die u aan ons moet doorgeven.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft Doorgeven wijzigingen buitenland bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering
Wat gebeurt er als ik niet doorgeef dat ik werk?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Veranderen uw inkomsten uit werk en heeft u dit niet binnen 24 uur nadat het bij u bekend had kunnen zijn, gemeld aan UWV? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Geef uw verblijfadres binnen of buiten Nederland door

U moet iedere verandering van uw verblijfadres aan ons doorgeven. Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat. Gaat u naar het buitenland? Dan moet u dat 2 weken voor uw vertrek aan ons doorgeven.

Re-integratie

Heeft u met ons afspraken over uw re-integratieactiviteiten of volgt u een re-integratietraject? Overleg uw plannen om ergens anders te verblijven dan met uw arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider. Uw plannen mogen uw re-integratie niet in de weg staan.

Vakantie en sollicitatieplicht

Heeft u sollicitatieplicht? Overleg uw vakantieplannen dan met uw adviseur werk of uw re-integratiebegeleider. Wij kunnen u maximaal 4 weken per jaar vrijstellen van uw sollicitatieplicht voor vakantie.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft
Wat gebeurt er als ik mijn verblijfadres niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Als u niet doorgeeft dat uw verblijfadres verandert, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Blijf bereikbaar

Zorg er altijd voor dat u bereikbaar bent voor UWV. Zo mist u geen afspraken met ons. Wij kunnen u bijvoorbeeld via een brief uitnodigen voor een gesprek. U kunt uw post laten doorsturen of uw verblijfadres aan ons doorgeven.

Hoe geef ik mijn nieuwe verblijfadres door?

U kunt uw verblijfadres doorgeven met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering heeft. Stuur het formulier naar:

UWV
Afdeling Ziektewet
Postbus 57015
1040 CT Amsterdam

U kunt het formulier ook telefonisch aanvragen. Neem hiervoor contact op met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Veranderen uw plannen? Gaat u bijvoorbeeld later weg dan u had afgesproken? Geef dit dan ook aan ons door.

Verblijven of wonen buiten Nederland

Gaat u wonen of langere tijd buiten Nederland doorbrengen? Dan heeft u meer plichten. De extra regels waar u zich dan aan moet houden vindt u op Rechten en plichten bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Zorg voor een geldig identiteitsbewijs

Vraagt u een uitkering aan of heeft u een gesprek met de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige? Dan moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien. Dat is ook zo als een van onze medewerkers bij u langskomt. Neemt u een begeleider mee naar een afspraak bij UWV? Dan vragen wij hem ook naar zijn identiteitsbewijs.

Wat is een geldig identiteitsbewijs?

Bij de aanvraag van een uitkering is uw paspoort of uw identiteitskaart een geldig identiteitsbewijs. Bij een vervolgcontact, bijvoorbeeld een afspraak op een UWV-kantoor, is een rijbewijs voldoende. De regels voor situaties buiten UWV, bijvoorbeeld bij identiteitscontrole door de politie, leest u op Rijksoverheid.

Wat gebeurt als ik geen geldig identiteitsbewijs heb?

Als u geen geldig identiteitsbewijs aan ons laat zien dan kunnen wij uw aanvraag voor een uitkering niet in behandeling nemen. U krijgt dan dus geen uitkering. Heeft u al een uitkering maar heeft u bij afspraken met UWV geen geldig identiteitsbewijs bij u? Dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.

Kom naar afspraken bij UWV

Als u een Ziektewet-uitkering krijgt, kunnen wij u oproepen voor een afspraak met een verzekeringsarts, arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider. U krijgt een brief waarin staat waar, wanneer en bij wie u moet komen. U bent verplicht om te komen op deze afspraak. Ook moet u tijdens de afspraak op alle gestelde vragen antwoord geven.

Verblijven of wonen buiten Nederland

Gaat u buiten Nederland wonen of gaat u langere tijd buiten Nederland doorbrengen? Dan kunt u een uitnodiging krijgen voor een onderzoek bij een arts in uw land. Voor een afspraak over uw re-integratie kunt u wel opgeroepen worden om naar Nederland te komen. Alle extra plichten bij verblijf buiten Nederland vindt u op Rechten en plichten bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Wat gebeurt er als ik niet op een afspraak kom?

Als u niet op een afspraak komt, kunnen wij uw aanvraag voor een uitkering niet in behandeling nemen of vaststellen of u nog ziek bent. U krijgt dan dus geen uitkering. Als u later een uitkering krijgt, dan krijgt u tijdelijk minder uitkering. Heeft u al een uitkering maar komt u niet naar afspraken bij UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.

Hoe controleert UWV?

Als u een uitkering krijgt, gaan wij er natuurlijk vanuit dat u ons goed informeert. Maar om te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt, controleert UWV regelmatig. Wij onderzoeken dan bijvoorbeeld of u wel de uitkering krijgt die bij uw situatie past.

Fraude

Denkt u dat iemand in uw omgeving fraudeert? Wat u dan kunt doen leest u op Waar kan ik fraude melden?

Mijn rechten met een Ziektewet-uitkering

Als u een uitkering van ons krijgt, heeft u rechten. U mag bijvoorbeeld uw gegevens inzien.

Gegevens inzien

Als u een Ziektewet-uitkering krijgt, is het belangrijk dat wij de juiste gegevens hebben over uw loon en arbeidsverleden. Wij gebruiken deze gegevens om de duur en hoogte van uw uitkering te bepalen. U kunt bepaalde gegevens in uw verzekeringsbericht controleren. Kloppen uw gegevens niet? Geef dan daar de juiste gegevens door.

Om het verzekeringsbericht te bekijken, logt u in met DigiD.

Jaaropgaaf van Ziektewet-uitkering bekijken

Als u een Ziektewet-uitkering heeft, krijgt u ieder jaar voor 1 maart een jaaropgaaf. Heeft u meer dan 1 uitkering? Dan krijgt u voor iedere uitkering een jaaropgaaf. Vanaf 3 maart kunt u de jaaropgaaf bekijken via Mijn UWV. Lukt het u niet om uw jaaropgaaf te bekijken of heeft u de jaaropgaaf op 1 maart nog niet ontvangen? Neem dan contact op met ons.

Krijgt (of kreeg) u uw uitkering via uw werkgever? Dan kunt u de jaaropgaaf niet online inzien. U ontvangt dan een jaaropgaaf van uw werkgever.

Wilt u gegevens inzien die bij ons bekend zijn? Stuur ons dan een brief. Wij nemen dan contact met u op.

Als uw gegevens wijzigen

Als uw gegevens wijzigen kunt u online eenvoudig uw wijzigingen doorgeven.

Iemand meenemen naar een persoonlijk gesprek

Als u een Ziektewet-uitkering heeft kunt u gesprekken hebben met de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige. Als u het prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek. Deze persoon kan aantekeningen voor u maken. En u kunt dan samen het gesprek achteraf nabespreken. Neemt u een begeleider mee? Dan vragen wij hem om een legitimatiebewijs. Wij registreren namelijk zijn burgerservicenummer. Als uw begeleider geen legitimatiebewijs bij zich heeft, mag hij niet bij het gesprek aanwezig zijn.

Reiskostenvergoeding

Als u een Ziektewet-uitkering heeft, kunnen wij u uitnodigen voor een gesprek met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Als uw heenreis 15 kilometer of meer is, kunt u een reiskostenvergoeding krijgen. Vraag hiernaar tijdens uw gesprek.

Privacy

U heeft recht op privacy. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens, en geven ze niet zomaar aan anderen. Soms geven wij uw gegevens wel door. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst of de Sociale Dienst. Maar dit doen wij alleen als dat mag volgens de wet.

Wat zijn mijn plichten?

Denk eraan dat u met een Ziektewet-uitkering een aantal plichten heeft.

Wat zijn mijn plichten?

Klantenservice

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Klantenservice
Terug naar boven