UWV controleert

U heeft een uitkering aangevraagd bij UWV of krijgt een uitkering van ons. Dat betekent dat u een aantal plichten heeft.

Wij controleren of u zich aan de plichten en regels van UWV houdt.

Natuurlijk heeft u ook een aantal rechten.


Plichten verschillen per uitkering

Bekijk hier de plichten die bij uw uitkering horen:

Uw plichten tijdens onze controles

Krijgt u te maken met een controle? Dan bent u verplicht daaraan mee te werken. U moet de controle mogelijk maken door ons stukken te laten zien waar wij om vragen. Ook moet u bereikbaar zijn op uw woon- of verblijfplaats - binnen én buiten Nederland.

Fraude melden

Denkt u dat iemand in uw omgeving fraudeert? Wat u dan kunt doen leest u op 'Waar kan ik fraude melden?'

Controle door UWV, wat betekent dat?

Waarom controleert UWV?

Wij controleren om te bepalen of u recht heeft op een uitkering, hoe hoog uw uitkering wordt en hoelang u deze krijgt. En of u de juiste uitkering krijgt. We controleren ook om na te gaan of u zich aan al uw plichten houdt. Doet u bijvoorbeeld voldoende om weer aan het werk te komen? En heeft u al uw inkomsten en gewerkte uren aan ons gemeld? Bij onze controles onderzoeken wij ook of de gegevens die wij van u hebben juist en volledig zijn.

Zichtbare en niet zichtbare controles

Wij controleren regelmatig en op verschillende manieren of u zich aan uw plichten houdt. Deze controles zijn zowel zichtbaar als onzichtbaar voor u. U merkt dus niet altijd dat er controles worden gedaan.

Controle vanaf de aanvraag tot na afloop van uw uitkering

Controle begint al bij het checken van de door u gemelde gegevens bij de aanvraag van een uitkering. Tijdens uw uitkering blijven we ook controleren of u zich aan alle plichten houdt. En ook nadat u geen uitkering meer ontvangt kunnen wij controles doen.

Op welke manieren controleert UWV?

Wij controleren op verschillende manieren, zowel binnen als buiten Nederland, omdat u zich aan bepaalde plichten moet houden. Soms al voordat u een uitkering heeft. Wij checken gegevens die u doorgeeft bij de aanvraag van een uitkering. Ook vergelijken wij de gegevens die wij van u hebben met die van de Belastingdienst of de gemeente. Daarnaast controleren we telefonisch. Ook is het mogelijk dat een inspecteur uw werkplek bezoekt of bij u thuis komt. Wij controleren u ook als u buiten Nederland woont of verblijft en een uitkering ontvangt.

Iedereen kan gecontroleerd worden

Het is niet zo dat wij controleren omdat wij denken dat u zich niet aan de regels houdt. Iedereen die een uitkering van UWV krijgt, kan gecontroleerd worden. Controles zijn zowel zichtbaar als onzichtbaar voor u. U merkt dus niet altijd dat er controles worden gedaan.

Controle via bestandsvergelijkingen

Wij controleren regelmatig uw gegevens door de vergelijking van verschillende (digitale) bestanden. Bij zo’n bestandsvergelijking vergelijken we onze gegevens over u met de gegevens van andere overheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of gemeenten. Als we verschillen tussen deze gegevens ontdekken, kunnen wij besluiten om verder onderzoek te doen.
Deze controles doen we vanaf uw aanvraag, tijdens uw uitkering en ook nadat uw uitkering is gestopt.

Welke plichten controleren we via bestandsvergelijkingen?

Via bestandsvergelijkingen controleren wij of u de juiste informatie over uzelf en uw situatie doorgeeft. Daarnaast controleren we of u alle wijzigingen in uw situatie doorgeeft en of u dit op tijd doet.

Wijzigingen op tijd doorgeven

Meestal moet u wijzigingen in uw situatie aan UWV doorgeven binnen één week nadat deze bij u bekend waren. Of bekend hadden kunnen zijn. In sommige situaties moet u dit binnen 48 uur doorgeven. Hoe snel u de gegevens precies moet doorgeven hangt af van de uitkering die u krijgt en uw situatie.

Als we iets ontdekken bij een controle via bestandsvergelijkingen

  • Geeft u niet de juiste informatie aan ons door?
  • Is uw informatie niet volledig?
  • Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet op tijd doorgegeven aan UWV?

Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Controle via de telefoon

Bij een telefonische controle bespreken we of de gegevens die wij van u hebben juist zijn. Ook vragen wij u naar uw situatie en of daar veranderingen in zijn (geweest). Dat is niet omdat wij denken dat u zich niet aan de regels houdt. Iedereen die een uitkering krijgt kan door ons gecontroleerd worden.

Hoe gaat een telefonische controle?

Als wij u bellen voor een telefonische controle, kunt u verschillende vragen verwachten. Bijvoorbeeld of u naast uw uitkering inkomsten heeft of (vrijwilligers)werk doet, en of u dat aan ons heeft doorgegeven. Twijfelt u eraan of u iemand van UWV aan de lijn heeft? Stel dan een vraag over uw uitkering waar alleen wij het antwoord op kunnen weten. Bijvoorbeeld welke uitkering u krijgt, of wat de begindatum is van uw uitkering. Alleen UWV kent die informatie, omdat alleen UWV deze gegevens heeft.

Controle op UWV-kantoor in plaats van telefonische controle

U moet meewerken aan een telefonische controle. Maar als u liever niet telefonisch wordt gecontroleerd, dan kan een inspecteur van UWV bij u thuis op bezoek komen. Of wij spreken met u af op een UWV-kantoor. U bent verplicht om aan deze controle op een UWV-kantoor mee te werken. Als u niet naar deze afspraak komt en dus niet meewerkt aan de controle, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering. Uw uitkering kan ook worden stopgezet.

Welke plichten controleren we via de telefoon?

Via een telefonische controle gaan wij na of u de juiste informatie over uzelf en uw situatie doorgeeft. En we controleren of u alle wijzigingen in uw situatie doorgeeft en of u dit op tijd doet. Ook controleren we of u zich houdt aan uw plichten om te re-integreren en actief te solliciteren.

Wijzigingen op tijd doorgeven

Meestal moet u wijzigingen in uw situatie aan UWV doorgeven binnen één week nadat deze bij u bekend waren. Of bekend hadden kunnen zijn. In sommige situaties moet u dit binnen 48 uur doorgeven. Hoe snel u de gegevens precies moet doorgeven hangt af van de uitkering die u krijgt en uw situatie.

Als we iets ontdekken bij een telefonische controle

Geeft u niet de juiste informatie aan ons door? Is uw informatie niet volledig? Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet op tijd gemeld bij UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie. Werkt u niet mee aan uw re-integratie of solliciteert u niet actief? Dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.

Controle op de werkplek

Wij komen regelmatig langs bij bedrijven en andere werkplekken. Bij zo’n controle zijn alle aanwezige werknemers betrokken. Ook de werknemers die geen uitkering ontvangen. Wij controleren of mensen met een uitkering hun werkzaamheden aan ons hebben doorgegeven.

Onze inspecteur zal zich altijd legitimeren. Zo ziet het legitimatiebewijs van onze inspecteurs eruit:

Legitimatiebewijs inspecteur

De inspecteur vraagt u naar uw identiteitsbewijs. U bent verplicht een geldig identiteitsbewijs te tonen. Bij de aanvraag van een uitkering is uw paspoort of uw identiteitskaart een geldig identiteitsbewijs. Bij een vervolgcontact. zoals tijdens de werkplekcontrole, is een rijbewijs voldoende. Verder zal hij u vragen voor wie u werkt en voor hoeveel uur.

Welke plichten controleren we via werkplekcontrole?

Via een werkplekcontrole checken wij of u de juiste informatie over uzelf en uw situatie doorgeeft. En we controleren of u alle wijzigingen in uw situatie doorgeeft en of u dit op tijd doet.

Wijzigingen op tijd doorgeven

Meestal moet u wijzigingen in uw situatie aan UWV doorgeven binnen één week nadat deze bij u bekend waren. Of bekend hadden kunnen zijn. In sommige situaties moet u dit binnen 48 uur doorgeven. Hoe snel u de gegevens precies moet doorgeven hangt af van de uitkering die u krijgt en uw situatie.

Als we iets ontdekken bij een werkplekcontrole

Geeft u niet de juiste informatie aan ons door zoals inkomsten naast uw uitkering? Is uw informatie niet volledig? Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet op tijd gemeld bij UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Controle via een huisbezoek

Bij een huisbezoek komt een inspecteur van UWV onaangekondigd of na het maken van een afspraak bij u thuis. Deze inspecteur legitimeert zich. Zo ziet het legitimatiebewijs van onze inspecteurs eruit:

Legitimatiebewijs inspecteur

De inspecteur vertelt u waarom hij u bezoekt en vraagt u om uw identiteitsbewijs. U bent verplicht een geldig identiteitsbewijs te tonen. Bij de aanvraag van een uitkering is uw paspoort of uw identiteitskaart een geldig identiteitsbewijs. Bij een vervolgcontact, zoals tijdens een huisbezoek, is een rijbewijs voldoende. De inspecteur vraagt u altijd toestemming om binnen te komen en laat u hiervoor een handtekening zetten. Hij kan u vragen de sollicitaties te laten zien die u aan ons heeft doorgegeven. Of uw loonstroken. De inspecteur bespreekt met u of de gegevens die wij van u hebben juist zijn. Ook vraagt hij naar uw situatie en of daar veranderingen in zijn.

Welke plichten controleren we via een huisbezoek?

Via een huisbezoek gaan wij na of u de juiste informatie over uzelf en uw situatie doorgeeft. En we controleren of u alle wijzigingen in uw situatie doorgeeft en of u dit op tijd doet. Ook controleren we of u zich houdt aan uw plichten om te re-integreren en actief te solliciteren.

Wijzigingen op tijd doorgeven

Meestal moet u wijzigingen in uw situatie aan UWV doorgeven binnen één week nadat deze bij u bekend waren. Of bekend hadden kunnen zijn. In sommige situaties moet u dit binnen 48 uur doorgeven. Hoe snel u de gegevens precies moet doorgeven hangt af van de uitkering die u krijgt en uw situatie.

Als we iets ontdekken bij een huisbezoek

Geeft u niet de juiste informatie aan ons door? Is uw informatie niet volledig? Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet op tijd gemeld bij UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen.
Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Werkt u niet mee aan uw re-integratie of solliciteert u niet actief? Dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.

Controle tijdens uw afspraak bij UWV

Als u een uitkering heeft, kunt u worden uitgenodigd voor een afspraak op een UWV-kantoor. Afhankelijk van welke uitkering u krijgt, heeft u gesprekken met een adviseur werk, arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider.

Gesprek met de adviseur werk

Als u een gesprek heeft met een adviseur werk controleert hij of u werkt aan uw re-integratie en of u er alles aan doet zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Als u een digitale Werkmap heeft, staan daarin taken die u moet uitvoeren. Dit controleert de adviseur werk ook, in een gesprek op kantoor of telefonisch.

Gesprek met arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider

Als u een gesprek heeft met een arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider van UWV bespreekt hij met u uw situatie. Hij controleert ook of u re-integreert, of u zich houdt aan uw afspraken in het Plan van aanpak en of u, als dit mogelijk is, solliciteert. 

Welke plichten controleren we als u een afspraak heeft bij UWV?

Afhankelijk van uw uitkering controleren wij of u zich houdt aan uw plichten om te re-integreren en actief te solliciteren.

Als we iets ontdekken bij controle tijdens uw gesprek

bij UWV Werkt u niet mee aan uw re-integratie of solliciteert u niet actief? Komt u niet naar afspraken of weigert u (aangeboden) passend werk? Voert u de taken uit uw Werkmap niet uit? Of houdt u zich niet aan de afspraken uit uw werkplan of plan van aanpak? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder uitkering.

Controle buiten Nederland

UWV controleert ook buiten Nederland. Woont of verblijft u (tijdelijk) buiten Nederland en heeft u een uitkering? Dan kunt u een huisbezoek krijgen. Onze inspecteur zal zich altijd legitimeren. Zo ziet het legitimatiebewijs van onze inspecteurs eruit:

Legitimatiebewijs inspecteur

Net als in Nederland controleert de inspecteur of u de juiste gegevens aan ons heeft doorgegeven. U bent niet verplicht om mee te werken aan het huisbezoek. In overleg met de inspecteur mag u het gesprek ook ergens anders voeren.

Internationale bestandsvergelijkingen

Wij werken ook samen met organisaties in andere landen. In Europa, maar ook daarbuiten. We vergelijken elkaars informatie. Zo kunnen we het zien als u een uitkering heeft van UWV én een uitkering in een ander land. En ook kunnen we zien of u buiten Nederland geld verdient met werk.

Grensgebieden

Omdat de arbeidsmarkt steeds internationaler wordt, wisselt UWV ook gegevens uit met inspectiediensten in onze buurlanden. Met deze gegevens kunnen we het werk in grensgebieden controleren.

Als wij iets ontdekken bij een controle buiten Nederland

Geeft u niet de juiste informatie aan ons door zoals inkomsten naast uw uitkering? Is uw informatie niet volledig? Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet op tijd gemeld bij UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen.

Wat gebeurt er na een controle?

Na een controle wordt duidelijk of de gegevens die wij van u hebben juist of onjuist zijn. En of u zich wel of niet aan de regels heeft gehouden.

Uw gegevens zijn juist

Zijn de gegevens die wij van u hebben juist? En heeft u zich aan alle regels gehouden? Dan wordt de controle afgesloten. Het onderzoek heeft dan geen gevolgen voor u. Woont u in Nederland en is er een inspecteur bij u thuis geweest? Of heeft u een afspraak met een inspecteur gehad op een andere locatie? Dan krijgt u een brief waarin staat dat wij het onderzoek hebben afgesloten en dat niet gebleken is dat u de regels heeft overtreden.

Uw gegevens zijn onjuist

Zijn de gegevens die wij van u hebben niet juist? Heeft u zich niet aan de regels gehouden? Dan doen wij verder onderzoek. Als uit het onderzoek blijkt dat u de regels heeft overtreden, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u teveel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Voorbeelden van terugbetalingen en boetes

Bekijk de voorbeelden van terugbetalingen en boetes nadat klanten zich niet aan de regels hebben gehouden. De voorbeelden zijn uit de praktijk, de namen zijn fictief.

William ontving 4 jaar lang onterecht een toeslag bij zijn uitkering

William, 46 jaar oud, heeft een WAO-uitkering. Hij krijgt ook een toeslag voor alleenstaanden. De toeslag vult zijn uitkering aan tot 70% van het minimumloon.

Wijziging in leefsituatie

William gaat samenwonen met zijn vriendin Brigitte en haar 2 kinderen. Brigitte is bijna voltijds werkzaam als uitzendkracht. Hun gezamenlijke inkomsten zijn ruim boven het minimumloon voor gehuwden en samenwonenden. William meldt niet bij UWV dat hij gaat samenwonen met een partner die eigen inkomsten heeft. Hij ontvangt bijna 4 jaar lang onterecht een toeslag voor alleenstaanden terwijl hij samenwoont. Hun gezamenlijke inkomsten zijn te hoog om recht te hebben op een toeslag.

Controle UWV door bestandsvergelijking en huisbezoek

UWV controleert William via een bestandsvergelijking met de gemeentelijke basisadministratie (GBA). In het GBA staat hij op hetzelfde adres ingeschreven als Brigitte, zo blijkt dat hij samenwoont met Brigitte. Er komt een inspecteur van UWV op huisbezoek. Deze gaat na of William inderdaad samenwoont en wat voor toeslag hij krijgt en hoelang.

Terugbetaling en boete

William heeft 4 jaar lang onterecht toeslag ontvangen, in totaal € 5.132,83. Dit bedrag moet hij helemaal terugbetalen. Daarnaast krijgt hij een boete van 100% van het bedrag dat hij kreeg, dat is € 5.132,83.

Diana kwam niet naar een afspraak

Diana is 3 maanden werkloos en ontvangt een WW-uitkering van € 1296,30 bruto per 4 weken.

Zij heeft een oproep gehad voor een evaluatiegesprek met haar adviseur werk op het Werkplein bij haar in de buurt. Maar Diana komt niet naar dit gesprek. Ook laat ze UWV niet weten dat ze niet naar deze afspraak gaat.

Controle UWV

Diana ontvangt een brief van UWV omdat zij niet aanwezig was op het evaluatiegesprek. In de brief staat dat zij binnen 7 dagen contact moet opnemen met haar adviseur werk en de reden moet opgeven van haar afwezigheid. Ook staat in de brief wat de gevolgen zijn als ze geen contact opneemt met UWV.

Diana belt niet met UWV en schrijft geen brief. Ook geeft ze niet door via de Werkmap waarom ze niet naar het gesprek is gekomen.

Minder uitkering en boete

Diana krijgt tijdelijk minder uitkering. Zij ontvangt 2 maanden 10% minder uitkering, ze krijgt € 1.111,11 in plaats van € 1.296,30 bruto per 4 weken.

Peter verdiende € 10.000 bij naast zijn WAO-uitkering

Peter is 49 jaar, getrouwd en vader van 3 kinderen, van wie er 2 studeren. Peter heeft door zijn rugklachten sinds 14 jaar een WAO-uitkering.

Wijziging in inkomsten

Naast zijn WAO-uitkering sleutelt Peter aan auto’s. Langzamerhand richt hij zijn schuur in als werkplaats. De laatste 3 jaar repareert hij auto’s voor anderen. Daar verdient Peter geld mee dat hij aan zijn dochter wil geven voor haar stage in het buitenland.
Deze wijziging in inkomsten had hij binnen een week nadat dit bij hem bekend was, moeten doorgeven aan UWV. Maar Peter geeft deze extra inkomsten niet door. Hierdoor ontvangt hij te veel uitkering.

Controle UWV door huisbezoek

Peter krijgt onaangekondigd bezoek van een inspecteur van UWV. Deze inspecteur ziet dat hij een werkplaats heeft. De inspecteur maakt Peter duidelijk dat hij mag werken naast zijn WAO-uitkering, maar dat hij alle inkomsten moet doorgeven aan UWV. Nu is er sprake van zwart werken en hij heeft te veel uitkering ontvangen. Dit is fraude.

Terugbetaling en boete

Peter moet het bedrag dat hij te veel heeft ontvangen aan WAO-uitkering terugbetalen. Dit is ongeveer € 12.000. Hij betaalt zo’n 10 jaar lang, maandelijks € 100 met rente terug aan UWV. Daarnaast krijgt hij een boete van 100% van het bedrag dat hij kreeg, dat is € 12.000.

Marco vergat zijn uitzendwerk door te geven

Marco is 28 jaar, een half jaar werkloos en heeft een WW-uitkering. Hij wil graag zo gauw mogelijk aan de slag en is blij als hij een paar dagen kan werken via een uitzendbureau.

Wijziging in inkomsten (wekelijks)

Marco gaat via het uitzendbureau een paar weken aan de slag als magazijnmedewerker. Hij geeft deze wijziging in inkomsten voor de eerste werkweek van 24 uur, door aan UWV. Maar hij vergeet dit voor de gewerkte week erna.

Controle UWV door bestandsvergelijking

UWV controleert via bestandsvergelijking en ziet dat Marco 2 weken 24 uur heeft gewerkt maar slechts 1 week heeft doorgegeven aan UWV. Hierdoor heeft hij te veel uitkering ontvangen.

Terugbetaling en boete

Marco moet het te veel aan WW-uitkering van die week, € 185 terugbetalen. Daarnaast krijgt hij een boete van 100%, dus € 185.

Goran gaf als zzp’er te weinig gewerkte uren door

Goran is 43 jaar en meer dan een jaar werkloos. Hij heeft een WW-uitkering en is net gestart met zijn eigen autobedrijf.

De autohandel van Goran is 5 dagen per week open van 10.00 tot 17.00 uur. De zaak is dinsdags dicht. Goran verkoopt de eerste week 3 auto's en noteert per verkochte auto een kwartier werk, dus 3 kwartier. Deze 3 kwartier geeft hij aan UWV door als gewerkte uren.
Bij de Belastingdienst geeft Goran echter de openingstijden (35 uur) op als gewerkte uren. Dan kan hij bij zijn belastingaangifte namelijk gebruik maken van de zelfstandigenaftrek (dat is een fiscale aftrekpost).

Inkopen

Goran moet voor zijn bedrijf ook auto’s inkopen. Op dinsdag, als zijn zaak dicht is, gaat hij naar de autoveiling in Barneveld of naar de automarkt in Beverwijk. Goran geeft deze uren niet op, omdat hij vindt dat het inkopen van auto’s hem alleen maar geld en uren kost in plaats van dat het hem wat oplevert.

Controle UWV door bestandsvergelijking

UWV vergelijkt de opgegeven gewerkte uren van Goran onder andere met de uren die hij bij de Belastingdienst heeft opgegeven voor de zelfstandigenaftrek. Omdat het aantal opgegeven uren aan de Belastingdienst groter is dan de opgegeven uren aan UWV, begint UWV een onderzoek.

Terugbetaling en boete

Alle uren die te maken hebben met het autobedrijf moet Goran aan UWV doorgeven. Hieronder vallen onder andere: uren gemaakt voor administratie, scholing, cursussen, congressen, in- en verkoop, opruimen, openingstijden etc. Handel is in- en verkoop. Dus ook het inkopen van auto’s op dinsdag hoort bij Gorans werk als zelfstandige. Deze 8 uren (inclusief reistijd) had hij daarom moeten opgeven. Daarnaast horen alle openingsuren van zijn onderneming, 35 uur, bij zijn werk als zelfstandig ondernemer. Goran werkt dus geen 3 kwartier in die week zoals hij denkt, maar 43 uur. Hij heeft daarom géén recht meer op zijn WW-uitkering van 40 uur. Goran kreeg onterecht 5 maanden lang een bruto WW-uitkering van € 1800. Het totale bedrag van € 9.000 moet hij terugbetalen. Daarnaast krijgt hij ook nog een boete van 100% van zijn WW-uitkering, € 9.000.

Klantenservice

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Klantenservice
Terug naar boven