Kennis en ervaringen uit UWV-onderzoek vertaald in Engels (English version included)

geplaatst op 27 september 2012

Beknopte weergaves van een aantal onderzoeken die het Kenniscentrum UWV uitvoerde of begeleidde zijn recentelijk in het Engels vertaald en via uwv.nl openbaar toegankelijk gemaakt. De volledige Nederlandse publicaties zijn eerder al op uwv.nl geplaatst.

Het gaat om vier documenten waarvan de belangrijkste bevindingen van de volgende onderzoeken in het Engels zijn vertaald: 

  1. Gezondheidsbeleving van werklozen: Wat is bekend en wat zijn witte vlekken?
  2. Voorspellers van Werkhervatting vanuit de WW
  3. Werkgeversbenaderingen UWV gericht op het aannemen van ouderen
  4. De belangrijkste signalen uit de UWV Kennisverslagen over 2011

Deze zijn hier te raadplegen.

Het Kenniscentrum UWV draagt bij aan de invulling van de strategische kennisfunctie van UWV. Het uitgangspunt hierbij is (semi-)wetenschappelijke kennis te leveren over hoe UWV doelmatig en doeltreffend kan bijdragen aan het verhogen van arbeidsparticipatie en, waar mogelijk, het beperken van de uitkeringslasten. 

De verworven kennisinzichten en leerpunten kunnen ook van toegevoegde waarde zijn voor partners en collega’s in de keten van werk en inkomen in binnen- en buitenland. Daarom publiceert UWV deze kennis nu in het Nederlands en Engels op uwv.nl.

ENGLISH VERSION

Knowledge and experiences from UWV research translated into English

Concise summaries of a number of studies carried out or supervised by the Kenniscentrum UWV have recently been translated into English. These can be accessed on uwv.nl. The full Dutch publications have already been placed on uwv.nl.

There are four documents where the most important findings from the following studies have been translated into English: 

  1. Health perception of the unemployed.
  2. Predictors for Work Resumption for those claiming unemployment benefit
  3. UWV approaches to employers focused on hiring older people
  4. The most important signals from the UWV Knowledge Reports for 2011

Click here for the above mentioned studies.

The Kenniscentrum UWV contributes towards the substantiation of UWV’s strategic knowledge function. The starting point here is providing semi-scientific knowledge on how UWV can efficiently and effectively contribute towards increasing labour participation and, where possible, reduce benefit costs. 

The acquired knowledge insights and learning points may also be of added value for partners and colleagues in the chain of work and income in the Netherlands and abroad, which is why UWV is publishing this knowledge in Dutch and in English on uwv.nl.


 

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten