Rekening houden met het afspiegelingsbeginsel

Als u om bedrijfseconomische redenen meerdere werknemers tegelijk wilt ontslaan, moet u rekening houden met het afspiegelingsbeginsel. Dit houdt in dat de leeftijdsopbouw in een bedrijfsvestiging voor en na de ontslagen zo veel mogelijk gelijk zijn. U kunt dus niet de jongste werknemers die het kortst in dienst zijn, als eerste ontslaan.

Werknemers verdelen in groepen met uitwisselbare functies

De werknemers die u wilt ontslaan verdeelt u in groepen met uitwisselbare functies. Uitwisselbare functies zijn banen die vergelijkbaar zijn wat betreft functie-inhoud, vereiste kennis, vaardigheden en competenties, en niveau en beloning. Het aantal werknemers binnen een groep uitwisselbare functies verdeelt u over 5 leeftijdscategorieën:

 • 15 tot en met 24 jaar;
 • 25 tot en met 34 jaar;
 • 35 tot en met 44 jaar;
 • 45 tot en met 54 jaar;
 • 55 jaar tot de AOW-leeftijd.

Per leeftijdscategorie mag u de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voordragen. UWV gaat er hierbij vanuit dat u rekening heeft gehouden met de ontslagvolgorde.

Werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt

Voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt, geldt dat u ze altijd als eerste moet ontslaan. Dit om te voorkomen dat eerst de werknemers worden ontslagen, die voor hun inkomsten uitsluitend afhankelijk zijn van hun werk.

Uitzonderingen op het afspiegelingsbeginsel

Het afspiegelingsbeginsel hoeft u niet te gebruiken als:

 • het bedrijf/de bedrijfsvestiging gaat sluiten;
 • er een unieke functie komt te vervallen. Dat is een functie die slechts door 1 werknemer wordt ingevuld;
 • er een categorie uitwisselbare functies in zijn geheel komt te vervallen.

In een aantal bijzondere situaties kunt u van het afspiegelingsbeginsel afwijken:

 • op grond van de hardheidsclausule. Alleen uitzendwerkgevers en andere werkgevers die werknemers onder toezicht en leiding van een derde laten werken, kunnen hierop een beroep doen;
 • bij een onmisbare werknemer. Dit is een werknemer met kennis en bekwaamheden die zo belangrijk zijn voor het functioneren van het bedrijf dat in zijn plaats een andere werknemer voor ontslag moet worden voorgedragen. U moet stukken toevoegen bij de ontslagaanvraag waaruit dit blijkt;
 • als een werknemer die u wilt ontslaan een zwakke arbeidsmarktpositie heeft. Dit is alleen mogelijk als de werknemer die daarna voor ontslag in aanmerking komt, een sterkere positie heeft.