Toeslag van UWV

Een toeslag is een aanvulling op uw inkomen. Ontvangt u een uitkering van UWV? Of bent u langer dan een jaar ziek en betaalt uw werkgever u een lager loon? En komen de totale inkomsten van u en uw partner of gezin dan onder het sociaal minimum? Dan kunt u mogelijk een toeslag krijgen.
Als u toeslag van UWV ontvangt heeft u ook een aantal extra plichten.

Ook de gemeente en de Belastingdienst hebben regelingen, waarmee u mogelijk uw inkomen kunt aanvullen.

Wat is het sociaal minimum?

Het sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven. De hoogte hiervan is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld. Het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. Het hangt bijvoorbeeld af van uw leeftijd en leefsituatie.

Om te bepalen of u recht heeft op een toeslag, vergelijken wij het totale bruto-inkomen van u en uw eventuele partner met het sociaal minimum. Onder inkomen verstaan we alle inkomsten uit werk of overig inkomsten zoals (pre)pensioen, studiefinanciering of een uitkering van UWV, bijvoorbeeld een WW-uitkering. Uw eigen vermogen, bijvoorbeeld spaargeld, telt niet mee.

Hoe hoog het sociaal minimum voor u is, leest u bij Sociaal minimum.

Veranderingen vanaf 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 worden alleenstaande ouders voor het sociaal minimum gelijkgesteld met alleenstaanden zonder kinderen. Het sociaal minimum voor alleenstaanden is 70% van het wettelijk minimum loon. Tot 1 januari 2015 geldt voor alleenstaande ouders met een kind onder de 18 jaar nog een sociaal minimum van 90% van het wettelijk minimum loon. Dit sociaal minimum voor alleenstaande ouders vervalt dus vanaf 1 januari 2015.

Kindgebonden budget gaat omhoog

Het kindgebonden budget van de Belastingdienst gaat omhoog. Heeft u al een kindgebonden budget? Dan informeert de Belastingdienst u in december over de verhoging. Heeft u nog geen kindgebonden budget? Dan kunt u op www.toeslagen.nl bekijken of u daar recht op heeft. Hier kunt u het kindgebonden budget ook aanvragen.

Wilt u weten wat er nog meer verandert voor ouders met kinderen? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl/kindregelingen.

Wat houdt een leefsituatie in?

Leefsituatie betekent: met wie woont u samen? De volgende situaties zijn mogelijk:

 • U bent alleenstaand. U wordt ook als alleenstaand beschouwd als u een huishouden heeft samen met uw vader of moeder.
 • U woont samen en bent partner van elkaar. Dat wil zeggen: u bent getrouwd of daarmee gelijkgesteld.

Tot 1 januari 2015 is de volgende situatie ook nog mogelijk:

 • U bent een alleenstaande ouder met een kind tot 18 jaar. Zorgt u voor het kind en hoort het kind bij uw huishouden? Dan bent u een alleenstaande ouder. Voor het kind ontvangt u kinderbijslag. Vanaf 1 januari 2015 maakt het voor het krijgen van een toeslag van UWV niet meer uit of u een kind heeft of niet. We beschouwen u dan als alleenstaande.

Gelijkgesteld aan getrouwd

U wordt ook als getrouwd beschouwd als u met iemand in hetzelfde huis woont (huisgenoot) en één of meer van de volgende situaties voor u geldt:

 • U bent eerder met elkaar getrouwd geweest en had daarom een toeslag;
 • U heeft een gezamenlijke huishouding (u betaalt bijvoorbeeld mee aan het huishouden). Heeft u een huishouden met uw vader, moeder of kind, dan wordt u als alleenstaand beschouwd;
 • U heeft een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap;
 • U woont samen volgens de Belastingdienst of een andere instantie;
 • U en degene met wie u in hetzelfde huis woont hebben elkaars kind of kinderen erkend.

Een toeslag vraagt u samen met uw partner aan

Bent u gehuwd of daarmee gelijk gesteld? Dan tellen wij ook de inkomsten van uw partner mee. Uw partner moet daarom ook het aanvraagformulier voor de toeslag ondertekenen. Verandert er iets in de inkomsten van uw partner, dan heeft dat ook gevolgen voor de hoogte of duur van uw toeslag. Geef een wijziging in de inkomsten van uw partner binnen 1 week nadat het bij u bekend had kunnen zijn, door aan UWV.

Twijfelt u wat u leefsituatie is?

Als u een toeslag aanvraagt, moet u verschillende vragen beantwoorden. Zo kunt u nagaan wat uw leefsituatie is en of u mogelijk een toeslag kunt krijgen. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact met ons op.

Wanneer kan ik een toeslag van UWV krijgen?

Als u 18 jaar of ouder bent én uw (gezins)inkomen lager is dan het sociaal minimum, kunt u een toeslag krijgen in de volgende situaties:

 • U heeft een uitkering van UWV.
 • U bent langer dan een jaar ziek en uw werkgever betaalt u een lager loon dan het sociaal minimum dat voor u geldt.

Wij kijken ook naar uw leefsituatie.

 • Bent u alleenstaand? Dan kijken wij naar uw inkomsten en of u thuiswonende kinderen heeft voor wie u kinderbijslag krijgt. Dit verandert vanaf 1 januari 2015. Dan maakt het niet meer uit of u thuiswonende kinderen heeft voor wie u kinderbijslag ontvangt.
 • Bent u gehuwd of daarmee gelijk gesteld? Dan tellen wij ook de inkomsten van uw partner mee. Dat kan betaald werk zijn, een uitkering, pensioen of bijvoorbeeld studiefinanciering.

We kijken dus naar het totale gezinsinkomen om te bepalen of u recht heeft op een toeslag.

Dagloon

Soms vult onze toeslag uw (gezins)inkomen niet aan tot dit sociaal minimum, maar tot maximaal uw dagloon. Dat is het geval als uw dagloon lager is dan het voor u geldende sociaal minimum. Uw dagloon is het bedrag waarop uw uitkering is gebaseerd.

Heeft u of uw partner naast uw UWV-uitkering betaald werk? Dan telt dit inkomen gedeeltelijk mee bij de berekening van de toeslag. Wij tellen dan maximaal 15% van het bruto minimumloon niet mee als inkomen. Na maximaal 2 jaar tellen we het inkomen volledig mee.

Heeft u of uw partner naast uw UWV-uitkering overige inkomsten, bijvoorbeeld een andere uitkering of pensioen? Dan worden deze inkomsten gelijk volledig meegeteld bij de berekening van de toeslag.

Wanneer en hoelang betaalt UWV de toeslag?

Als u een toeslag krijgt van UWV, betalen we deze tegelijk met uw uitkering. Heeft u geen uitkering maar krijgt u wel een toeslag? Dan betalen wij de toeslag op het betaalmoment dat u heeft aangegeven bij uw aanvraag.

U krijgt de toeslag zolang uw (gezins)inkomen lager is dan het sociaal minimum dat voor u geldt, en u:

 • een uitkering van UWV heeft, of
 • tijdens het tweede ziektejaar uw loon doorbetaald krijgt, of
 • tijdens de verlengde loondoorbetalingsperiode uw loon doorbetaald krijgt.

Wanneer uw uitkering of loondoorbetaling stopt, eindigt ook uw toeslag.

Wanneer kan ik geen toeslag van UWV krijgen?

U krijgt geen toeslag in de volgende situaties:

 • U bent jonger dan 18 jaar.
 • U bent jonger dan 21 jaar, ongehuwd en woont bij uw (pleeg)ouders.
 • U bent met onbetaald verlof.
 • U bent getrouwd of woont samen maar uw partner is ná 1971 geboren. En u heeft geen inwonend kind onder de 12 jaar.
 • U verhuist naar het buitenland. In de meeste gevallen krijgt u dan geen toeslag (meer).
 • U krijgt tijdens studie of scholing een Wajong-uitkering en krijgt voor deze studie of scholing een financiële bijdrage.
 • U bent vrijwillig verzekerd voor werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid.
 • U heeft een TRI-tegemoetkoming (Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten). Ontvangt u na uw herbeoordeling nog een gedeeltelijke WAO-uitkering? Dan kunt u wel een toeslag aanvragen op uw WAO-uitkering, maar niet op de TRI.
 • U zit in detentie.
 • U bent illegaal in Nederland.

Wij controleren via bijvoorbeeld bestandsvergelijking of u de juiste gegevens aan ons doorgeeft.

Hoe vraag ik een toeslag van UWV aan?

Vraag de toeslag altijd aan binnen de eerste 6 weken dat u de UWV-uitkering krijgt of uw gezinssituatie of inkomsten zijn veranderd. Is uw aanvraag later bij ons binnen? Dan krijgt u mogelijk een lagere toeslag. Hoe u de toeslag aanvraagt, hangt af van de uitkering die u heeft of uw situatie.

Toeslag aanvragen bij een WW-uitkering

Vraagt u online een WW-uitkering aan? En kan uw inkomen onder het sociaal minimum uitkomen? Dan vraagt u op hetzelfde formulier ook een toeslag van UWV aan. U hoeft daarvoor dus geen apart formulier in te vullen.
Vraagt u een WW-uitkering aan met een papieren formulier? Dan kunt u online een toeslag aanvragen.

Heeft u al een WW-uitkering maar verandert er iets in uw situatie waardoor uw inkomen onder het sociaal minimum komt? Ook dan kunt u online een toeslag aanvragen.

Partner moet ook ondertekenen

Bent u gehuwd of daarmee gelijk gesteld? Dan tellen wij ook de inkomsten van uw partner mee. Uw partner moet daarom ook het aanvraagformulier ondertekenen.

Na 1 januari 2013 een eigen bedrijf gestart vanuit de WW?

En heeft u een toeslag ontvangen? Houd dan rekening met het volgende. Als u heeft gekozen voor de startersregeling, dan berekenen wij na ongeveer 2 jaar hoeveel u moet terugbetalen. Lees meer op Hoeveel toeslag moet ik terugbetalen?.

Toeslag aanvragen bij een WIA-uitkering

Vraagt u voor het eerst een WIA-uitkering aan? En kan uw inkomen onder het sociaal minimum uitkomen? Dan staat in de bevestigingsbrief van uw WIA-uitkering dat u mogelijk recht heeft op toeslag van UWV. Ook leest u in deze brief hoe u de toeslag aanvraagt.

Heeft u al een WIA-uitkering maar verandert er iets in uw situatie waardoor uw inkomen onder het sociaal minimum komt? Dan kunt u online een toeslag aanvragen.

Partner moet ook ondertekenen

Bent u gehuwd of daarmee gelijk gesteld? Dan tellen wij ook de inkomsten van uw partner mee. Uw partner moet daarom ook het aanvraagformulier ondertekenen.

Toeslag aanvragen bij een IOW-uitkering

Vraagt u een IOW-uitkering aan? Dan sturen wij u meteen een aanvraagformulier voor een toeslag van UWV als het duidelijk is dat uw (gezins)inkomen onder het sociaal minimum komt.

Heeft u al een IOW-uitkering en verandert er iets in uw situatie waardoor uw inkomen onder het sociaal minimum komt? Dan kunt u online een toeslag aanvragen. U kunt dit formulier snel en gemakkelijk digitaal invullen. U kunt het formulier ook downloaden, uitprinten en op papier aan ons opsturen.

Partner moet ook ondertekenen

Bent u gehuwd of daarmee gelijk gesteld? Dan tellen wij ook de inkomsten van uw partner mee. Uw partner moet daarom ook het aanvraagformulier ondertekenen.

Toeslag aanvragen bij een Ziektewet-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering

Vraagt u een Ziektewet-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering aan? En kan uw inkomen onder het sociaal minimum uitkomen? Dan kunt u zelf online bij UWV een toeslag aanvragen.

Heeft u nog geen toeslag van UWV maar verandert er iets in uw situatie waardoor uw inkomen onder het sociaal minimum komt? Dan kunt u op dezelfde manier een toeslag aanvragen.
U kunt dit formulier snel en gemakkelijk digitaal invullen. U kunt het formulier ook downloaden, uitprinten en op papier aan ons opsturen.

Partner moet ook ondertekenen

Bent u gehuwd of daarmee gelijk gesteld? Dan tellen wij ook de inkomsten van uw partner mee. Uw partner moet daarom ook het aanvraagformulier ondertekenen.

Toeslag aanvragen bij ziekte maar geen uitkering

Krijgt u geen uitkering van UWV? Maar bent u ziek en betaalt uw werkgever uw loon door? Ook dan kunt u mogelijk een toeslag krijgen. Dit kan als het loon dat u ontvangt tijdens uw ziekte, lager is dan het sociaal minimum. Vraag het formulier Toeslag aanvragen telefonisch aan bij UWV.

Partner moet ook ondertekenen

Bent u gehuwd of daarmee gelijk gesteld? Dan tellen wij ook de inkomsten van uw partner mee. Uw partner moet daarom ook het aanvraagformulier ondertekenen.

Mijn plichten bij een toeslag van UWV

Denk eraan dat u vanaf het moment dat u een aanvraag doet voor een toeslag bij UWV een aantal plichten heeft. Dat zijn regels waar u zich aan moet houden. UWV kan zo bepalen of u recht heeft op de toeslag, hoe hoog uw toeslag wordt en hoelang u deze krijgt.

Krijgt u ook een uitkering? Dan moet u zich ook altijd aan de plichten houden die bij uw uitkering horen.

Alle plichten gelden vanaf het moment dat u de toeslag (en uitkering) aanvraagt en zolang u de toeslag (en uitkering) krijgt.

Partner

Heeft u een partner en veranderen zijn inkomsten? Dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte en duur van uw toeslag. Geef een wijziging in de inkomsten van uw partner binnen 1 week nadat het bij u bekend had kunnen zijn, door aan UWV.

Geef wijzigingen door bij een toeslag van UWV

Als er iets verandert in uw situatie, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte of duur van uw toeslag. U bent daarom verplicht deze informatie aan ons door te geven. Binnen 1 week nadat dit bij u bekend had kunnen zijn, moet u het bij UWV hebben gemeld.

De meestvoorkomende veranderingen die u moet doorgeven, zijn:

Veranderingen in uw leefsituatie
 • U gaat bijvoorbeeld alleen wonen, samenwonen of uw kinderen gaan het huis uit.
 • U bent alleenstaande ouder en u ontvangt geen kinderbijslag meer voor uw kind.
Veranderingen in uw werk
 • U gaat (bij)verdienen.
 • U gaat meer of minder verdienen.
 • U gaat in loondienst werken.
 • U gaat als zelfstandige werken.
 • U gaat werk verrichten voor iemand anders die een persoonsgebonden budget ontvangt (PGB)
 • U stopt met werken.
 • U krijgt een (hogere) vergoeding voor vrijwilligerswerk.
Veranderingen met uw uitkering
 • De loonheffingskorting van uw uitkering of loon moet anders worden toegepast.
 • U ontvangt nog een andere uitkering.
 • U heeft een aanvulling op uw uitkering. Bijvoorbeeld een WAO-hiaat-verzekering die is afgesloten door uw werkgever.
Veranderingen bij uw studie
 • U bent gestopt met uw studie of opleiding.
 • Uw kind of partner ontvangt studiefinanciering.
 • U begint met een studie of scholing en u heeft een Wajong-uitkering. En u krijgt voor deze studie of scholing een financiële bijdrage.
Overige veranderingen
 • Uw gezondheid is veranderd.
 • U krijgt een nieuw telefoonnummer of rekeningnummer.
 • U gaat verhuizen.
 • U gaat langer dan 4 weken naar het buitenland.
 • U verhuist naar het buitenland.
 • Uw verblijfsvergunning voor Nederland is verlopen.
 • U wordt gedetineerd.

Partner

Heeft u een partner en veranderen zijn inkomsten? Dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte en duur van uw toeslag. Geef een wijziging in de inkomsten van uw partner binnen 1 week nadat het bij u bekend had kunnen zijn, door aan UWV.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op

Hoe geef ik wijzigingen door als ik een toeslag krijg?

Geef uw wijzigingen door met het wijzigingsformulier van uw uitkering. Uw wijziging moet binnen 1 week nadat dit bij u bekend had kunnen zijn bij ons zijn gemeld.

Wat gebeurt er als ik mijn wijzigingen niet op tijd doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Als uit een controle blijkt dat u niet binnen 1 week nadat dit bij u bekend had kunnen zijn, heeft doorgegeven dat uw situatie is veranderd, krijgt u een boete. Heeft u uw wijziging te laat doorgegeven en daardoor te veel toeslag ontvangen? Dan moet u de toeslag die u te veel ontvangen heeft, terugbetalen. Daarnaast krijgt u van ons een boete.

Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Verblijven of wonen buiten Nederland

Gaat u langere tijd buiten Nederland doorbrengen of wonen? Meer informatie vindt u op Ik heb een toeslag en ga werken in het buitenland.

Geef wijzigingen door in de inkomsten van uw partner bij een toeslag van UWV

Als er iets verandert in de inkomsten van uw partner, dan heeft dat ook gevolgen voor de hoogte of duur van uw toeslag. U bent daarom verplicht deze informatie aan ons door te geven. Binnen 1 week nadat dit bij u bekend had kunnen zijn, moet u het bij UWV hebben gemeld.

De meestvoorkomende veranderingen die u moet doorgeven, zijn:

Veranderingen in het werk van uw partner
 • Uw partner gaat (bij)verdienen.
 • Uw partner gaat meer of minder verdienen.
 • Uw partner gaat in loondienst werken.
 • Uw partner gaat als zelfstandige werken.
 • Uw partner gaat werk verrichten voor iemand die een persoonsgebonden budget ontvangt (PGB)
 • Uw partner stopt met werken.
 • Uw partner krijgt een (hogere) vergoeding voor vrijwilligerswerk.
Veranderingen in de uitkering van uw partner
 • De loonheffingskorting van de uitkering van uw partner moet anders worden toegepast.
 • Uw partner ontvangt nog een andere uitkering.
 • Uw partner krijgt een aanvulling op zijn uitkering. Bijvoorbeeld een WAO-hiaat-verzekering die is afgesloten door uw werkgever.

Veranderingen in de studie van uw partner

 • Uw partner is gestopt met zijn studie of opleiding.
 • Uw partner of kind ontvangt studiefinanciering.
 • Uw partner begint met een studie of scholing en heeft een Wajong-uitkering. En hij krijgt voor deze studie of scholing een financiële bijdrage.
Overige veranderingen
 • Uw partner gaat verhuizen.
 • Uw partner verhuist naar het buitenland.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Hoe geef ik wijzigingen in de inkomsten van mijn partner door?

Geef uw wijzigingen door met het wijzigingsformulier van uw uitkering. Uw wijziging moet binnen 1 week nadat dit bij u bekend had kunnen zijn bij ons zijn gemeld.

Wat gebeurt er als ik wijzigingen niet op tijd doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Als uit een controle blijkt dat u niet binnen 1 week nadat dit bij u bekend had kunnen zijn, heeft doorgegeven dat uw situatie is veranderd, krijgt u een boete. Heeft u uw wijziging te laat doorgegeven en daardoor te veel toeslag ontvangen? Dan moet u de toeslag die u te veel ontvangen heeft, terugbetalen. Daarnaast krijgt u van ons een boete.

Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Bewaar de documenten van uw toeslag

U moet alle documenten van uw toeslag altijd minimaal 2 jaar na afloop van uw toeslag bewaren. Als wij ernaar vragen, bent u namelijk verplicht om deze documenten aan UWV te laten zien. Dat geldt bijvoorbeeld voor loonstrookjes en sollicitatiebrieven, maar ook voor arbeidsovereenkomsten.
Maar het is verstandig om de documenten van uw toeslag nog langer te bewaren. Ook na die periode van 2 jaar kan UWV onderzoeken of de uitkering die u ontvangt of heeft ontvangen wel juist is. U moet meewerken aan dat onderzoek.

Klantenservice

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Klantenservice
Terug naar boven