Welke cookies wilt u accepteren?

Website verbeteren

Website verbeteren én informatie delen

UWV - Werken aan perspectief

Mijn dagloon

Het dagloon is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende in het dienstverband waaruit u werkloos werd. Het gaat om het loon waarover premies sociale verzekeringen zijn betaald, het SV-loon.
Niet alleen uw brutoloon telt mee in het SV-loon. Ook vaste onderdelen van het loon als bijvoorbeeld vakantiegeld, eindejaarsuitkering, dertiende maand, ploegentoeslag en bijtelling van een auto van de zaak tellen mee. Pensioenpremie, inleg in een levensloopregeling en onkostenvergoeding tellen niet mee, omdat dit geen SV-loon is.

De berekening

We berekenen uw dagloon op basis van het loon dat u in een periode van 1 jaar verdiende. Die periode eindigt op de laatste dag van de op 1 na laatste volledige maand of de op 1 na laatste volledige vierwekenperiode voordat u werkloos werd. Er is dus altijd 1 volledige maand of vierwekenperiode die niet meetelt.

We delen uw totale SV-loon door 261 (het gemiddeld aantal uitkeringsdagen per jaar). Heeft u korter dan 1 jaar gewerkt? Dan is het mogelijk dat wij uw SV-loon delen door het aantal dagen geteld vanaf de datum dat uw dienstverband begon. We tellen dagen van maandag tot en met vrijdag.

Het dagloon kan nooit meer zijn dan het wettelijk maximumdagloon van € 198,28. Is uw dagloon hoger? Dan gaan wij bij het berekenen van uw uitkering uit van het wettelijk maximumdagloon.

Bent u jonger dan 23 jaar en is uw dagloon lager dan het minimumloon van uw leeftijd? Dan kan het zijn dat uw dagloon wordt verhoogd.
We houden geen rekening met loonsverhogingen na de periode waarover we uw dagloon hebben berekend. En ook niet met loonsverhogingen die wel in deze periode plaatsvinden, maar die uw werkgever betaalt na afloop van de periode waarover we uw dagloon berekend hebben. 

Wel wordt uw dagloon in januari en juli aangepast aan de stijging van de gemiddelde lonen (indexering).

Kijk ook op werk.nl

Inloggen: